Обява по Наредба

  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи


  • 16.08.2019г.

  • На основание чл.22, ал.1 във връзка с чл.23, ал.3 и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение на съвета на директорите пo Протокол №13/08.08.2019 г.
   Oткрива търг с тайно наддаване за сключване на договор за наем за срок от 3 (три) години на обособен недвижим имот, собственост на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД: Помещение с предназначение за извършване на административни дейности, находящо се в двора на болницата, представляващо дълготраен материален актив с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на болницата към 31.12.2018 г.,

   Обявлението можете да намерите тук.

  • Дата на провеждане на търга:10.09.2019 г.;
   Начален час на търга: 10:30 часа;
   Място на провеждане на търга: в рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София- 1504, ул. „Шейново” № 19
   Крайният срок за приемане на заявления за участие е 09.09.2019 г. до 14.00 часа,
   За допълнителна информация: В кабинет № 4 на ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО“ ЕАД- гр. София, п. к. 1504, ул. „Шейново” № 19, електронен адрес: hospital@sheynovo-ag.eu, тел: + 02/9444 11 63.

  • Документацията за участие можете да намерите тук.