Обява по Наредба

  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи


   12.06.2018г.
  • На основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл.23, ал.3 и ал.5 и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение на съвета на директорите пo Протокол № 8/07.06.2018 г. „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД,
   ОБЯВЯВА
   Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на автомати за храна, кафе и напитки, находящи се на партерен етаж – 2.5 кв.м, втори етаж– 2.5 кв.м., и четвърти етаж – 2.5 кв. м, на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, п. к. 1504, ул.”Шейново”№ 19 за срок от 3 години.
   Начална месечна наемна цена:
   Начална месечна наемна цена, за всички площи (на партерния, втория и четвъртия етажи) е 900.00 (деветстотин) лева, без ДДС. В цената са включени комуналните разходи като вода и електричество и пр. Участници, оферирали цена под обявената начална месечна цена, ще бъдат отстранени от участие в търга. Депозит: 200.00 (двеста) лева, без ДДС.
   Внася се в касата на дружеството в гр. София, ул. „Шейново” №19 от 09.00-14.00 часа всеки работен ден в периода от 13.06.2018 г. до 27.06. 2018 г.
   Дата на провеждане на търга: 29.06.2018 г.;
   Начален час на търга: 10:00 часа;
   Място на провеждане на търга: в рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София- 1504, ул. „Шейново” № 19
   Ред за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита Цената на тръжната документация е 50.00 (петдесет ) лева, без ДДС. Тръжната документация се заплаща в касата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО“ ЕАД всеки работен ден от 09.00 – 14.00 часа и се получава в деловодството на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, срещу представен платежен документ в срок от 13.06.2018 г. до 27.06.2018 г. от 09.00 – 14.00ч.
   Условия за оглед на обекта
   Всеки работен ден от 12.00 до 14.00 часа в периода от 13.06.2018г до 27.06.2018 г.
   Крайният срок за приемане на заявления за участие е 27.06.2018 г. до 14.00 часа, в кабинет 4 на първия етаж на ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО“ ЕАД- гр. София, п.к. 1504, ул. „Шейново” № 19
   За допълнителна информация: В кабинет № 4 на ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО“ ЕАД- гр. София, п. к. 1504, ул. „Шейново” № 19, електронен адрес: hospital@sheynovo-ag.eu, тел: + 02/9444 11 63.

  • Документацията за участие можете да намерите тук.