Обява по Наредба

    Търг за отдаване под наем на кафе


      25.07.2014г.
    • На основание чл.22, ал.1 и ал.4 във връзка с чл.23, ал.3 , ал.5 и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение на съвета на директорите пo Протокол № 9/29.08.2017 г „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО”ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, находяща се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО”ЕАД, гр. София, ул.”Шейново”№ 19, за търговски обект - с обща площ 52 кв.м., заедно с прилежаща част – тераса с площ от 51 кв.м. за срок от 3 (три) години. Помещението се отдава под наем за търговски обект с предназначение за задоволяване на нуждите на болничния персонал и пациентите с хранителни стоки,кафе,безалкохолни напитки и др. Начална месечна наемна цена - 1400 (хиляда и четиристотин) лева без ДДС. Начин на плащане - наемната вноска за първия месец се внася в деня на подписване на договора за наем, заедно с депозит, в размер на тримесечен наем. Дължимите месечни наемни вноски се внасят най-късно до пето число на текущия месец в брой в касата или по банковата сметка на наемодателя. Дата, място и час на провеждане на търга - на 20.09.2017г. (сряда) в 10.30 часа в рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на болницата. Ред за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита Цената на тръжната документация е 50 (петдесет) лева без ДДС. Тръжната документация се заплаща в касата на дружеството всеки работен ден от 09.00 – 14.00 часа и се получава в деловодството в срок до 19.09.2017 г. Размерът на депозита за участие е 200 (двеста) лева без ДДС и се внася по сметка или в касата на дружеството всеки работен ден от 09.00-14.00 часа в срок до 19.09.2017 г. Условия за оглед на обекта Оглед на обекта се извършва от кандидатите в срока за закупуване на документация всеки работен ден от 12.30 ч. до 14.30 ч. след представен документ за закупена документация. Огледът на помещението се извършва в присъствието на представител на болницата. Крайният срок за приемане на заявления за участие е до 16:00 ч. на 19.09.2017 г. в деловодството на болницата. Общите и специални условия и изискванията и необходимите документи за участие в търга са подробно описани в документацията, която е публично достъпна на интернет страницата на болницата hospital@sheynovo-ag.eu. Повторното провеждане на търга ще се проведе на 24.10.2017 г. от 10:30 ч. в рапортната зала.

    • Документацията за участие можете да намерите тук.