ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

  Вътрешна нормативна уредба

  1. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВЪВ ВТОРА САГБАЛ "ШЕЙНОВО” ЕАД 00243-2014-Правила ЗОП BG-София

  2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА ВТОРА САГБАЛ "ШЕЙНОВО” ЕАД 00243-2014-Правила профил BG-София  12.02.2016
  „Предварителни обявления, на основание чл. 22б, ал.2, т.1 от ЗОП за доставки и услуги, публикувани в РОП, на адрес:

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 713068

  ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 713069  26.01.2015
  Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) 644882
  Предварителна информация BG-София


  26.01.2015
  Предварително обявление за обществена поръчка 644884
  Предварително обявление за ОП BG-София


  Процедури по ЗОП - преди 14. Април 2016
 • 30.03.2015
  Обобщена информация чл. 44, ал. 10


  • ОП с № 00243-2016-0003 от 11.04.2016
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява
   ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
   „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ”,
   прочети повече >>
  • ОП с № 00243-2016-0002 от 11.04.2016
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява
   ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
   “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ”, по обособени позиции:
   Обособена позиция № 1 – “Доставка на медицински консумативи”,
   Обособена позиция №2 – “Доставка на превързочни материали”;
   прочети повече >>
  • 00243-2016-0001 от 21.03.2016
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
   “ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ”, с № 00243-2016-0001
   прочети повече >>
  • 00243-2015-0007 от 16.12.2015
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
   “Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с мобилна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве ”, в изпълнение на дейности по Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве”, Мярка 6: „Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години с акцент върху ромското население“, по Проект БГ 07-49/30.04.2015 г. „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-128 от 14 септември 2015 г., с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
   прочети повече >>
  • 00243-2015-0006 от 15.09.2015
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
   "ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ, съгласно приложената техническа спецификация Приложения № 1А, 1Б и 1В по три обособени позиции. В обособените позиции са включени групи и номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация. Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части, профилактика и ремонт на медицинска апаратура и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация.
   прочети повече >>
  • 00243-2015-0005 от 29.07.2015
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
   “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”
   прочети повече >>
  • 00243-2015 от 25.06.2015
  • ОП ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБОРУДВАНИ МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТИ НА „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 25.06.2015 прочети повече >>
  • 00243-2015-0004 от 08.06.2015
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
   „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ”
   прочети повече >>
  • 00243-2015-0003 от 26.03.2015
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка на Договаряне без обявление

   “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” по обособени позиции и подпозиции номенклатури, както следва:
   прочети повече >>
  • 00243-2015-0002 от 27.02.2015
   ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ” по обособени позиции:
   1. Обособена позиция №1 – “Доставка на медицински консумативи”
   2. Обособена позиция №2 – “Доставка на превързочни консумативи”
   за нуждите на
   “Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
   прочети повече >>
  • 00243-2015-0001 от 13.02.2015
   Процедура за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД” прочети повече >>
  • 00243-2014-0007 от 16.12.2014
   Процедура на договаряне без обявление за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” прочети повече >>
  • 00243-2014-0006 от 17.11.2014
   Процедура на договаряне без обявление за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви” прочети повече >>
  • ОП Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на автомати за храна 25.07.2014 прочети повече >>
  • ОП Търг с тайно наддаване за следния обект: Кафе с площ 47 кв.м 25.07.2014 прочети повече >>
  • 00243-2014-0005 BG-София ОП ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ.30.06.2014 прочети повече >>
  • ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ.19.06.2014 00243-2014-0004 прочети повече >>  • ОП ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ.11.06.2014 ДОСИЕ 00243-2014-0003 прочети повече >>  • Публични покани

   23.12.2015г.

  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” е с ID 9049235

  • "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” за доставка при най-благоприятни за Възложителя условия.
   прочети повече >>

   16.12.2015г.

  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ шевен материал е с ID 9049052

  • "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет „Доставка на шевен и хирургичен материал”- периодично повтарящи се доставки на шевен и хирургичен материал за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, съгласно техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана, публикувана на профила на купувача, с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за Възложителя условия.
   прочети повече >>

   28.10.2015г.

  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ”

  • "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет "„Доставка на хигиенни консумативи” - периодично повтарящи се доставки на хигиенни консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, съгласно техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана, публикувана на профила на купувача, с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за Възложителя условия.
   прочети повече >>


   29.05.2015г.
   ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
   „Извършване на текущи ремонти и строително-монтажни работи на обекти в сградата на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД”

   прочети повече >>

   27.05.2015г.
   ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ “А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ
   “Абонаментно обслужване и съпътстващи дейности при ползване
   на специализирани програмни продукти“
   за нуждите на «Втора САГБАЛ Шейново» ЕАД
   код 72267100
   прочети повече >>


   08.05.2015г.
   ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
   С ПРЕДМЕТ “СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ”
   ОДОБРЕНА СЪС ЗАПОВЕД №078 /08.05.2015 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД
   прочети повече >>


   05.05.2015г.
   ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ “А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ
   “Абонаментно обслужване на специализирани програмни продукти“
   за нуждите на «Втора САГБАЛ Шейново» ЕАД прочети повече >>   07.04.2015г.
   ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” прочети повече >>


   18.12.2014г.
   ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
   “Доставка на канцеларски материали и тонер касети, включително рециклиране и пълнене”

   прочети повече >>


   24.09.2014г.
   Публична покана с уникален код 9033959 на "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД с предмет "„Доставка на хигиенни консумативи” - периодично повтарящи се доставки на хигиенни консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, съгласно техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана, публикувана на профила на купувача, с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за Възложителя условия. Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на перилни и миещи средства, почистващи препарати, изделия за почистване, полиетиленови торби за отпадъци, изделия от хартия за еднократна употреба и изделия за еднократна болнична употреба." ще бъде публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 24.09.2014 15:05 ч. до 03.10.2014 г. 23:59

  • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ” 24.09.2014 прочети повече >>

  • Архив на процедури


   19.09.2016 г.

   Информация за извършени плащания


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София >

   18.07.2016 г.

   Информация за извършени плащания


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София >

   19.04.2016 г.

   Информация за извършени плащания


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Строително-монтажни работи ID 9042299" Извършени плащания BG-София >

   19.02.2016 г.

   Информация за извършени плащания


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София >

   19.01.2016 г.

   Информация за извършени плащания


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София >

   19.11.2015 г.

   Информация за извършени плащания


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София >


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ " Доставка на канцеларски материали и тонер касети"
   Извършени плащания BG-София >


   27.08.2015 г.

   Информация по чл. 22б, ал.2, т. 16 от ЗОП към процедура за
   „Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и персонала на Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД 00243-2013-0010“

   Освободена гаранция >

   20.10.2015 г.

   Информация за извършени плащания


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София >

   19.08.2015 г.

   Информация за извършени плащания


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София >


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал" Извършени плащания BG-София >


   19.07.2015 г.

   Информация за извършени плащания


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Дезинфектанти"
   Извършени плащания BG-София >


   Извършени плащания BG-София >


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали" Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" Извършени плащания BG-София >


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал" Извършени плащания BG-София >


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ " Доставка на канцеларски материали и тонер касети"
   Извършени плащания BG-София >


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София >


   19.06.2015 г.

   Информация за извършени плащания


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Дезинфектанти"
   Извършени плащания BG-София >


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали" Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти " 00243-2014-0002 Извършени плащания BG-София


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал" Извършени плащания BG-София >

   17.06.2015 г.

   Справка за освободени гаранции за доставка на лабораторни консумативи през 2014 г.

   Справка за освободени гаранции >   17.06.2015 г.

   Справка за изпълнението на договорите сключени след проведената процедура за доставка на медицинския консуматив през 2014 г.


   Справка за изпълнението на договорите >

   Към АОП -
   Софарма трейдинг АД - 672094

   Медицинска Техника Инженеринг ООД - 672047

   Инфомед ЕООД - 672048

   РСР ЕООД - 672050

   Хелмед България ЕООД - 672051

   Бикомед ООД - 672052

   Соломед ООД - 672043

   Юнимедика ЕООД - 672040   10.06.2015 г.

   Справка за изпълнението на договорите сключени след проведената процедура за доставка на лекарствени средства през 2014 г.   Справка за изпълнението на договорите >
   Към АОП -

   Ей енд Ди Фарма България ЕАД - 671063

   Медекс ООД - 671054

   Новимед ООД - 671056

   Търговска Лига Национален Аптечен Център АД - 671057

   Либра ЕАД - 671047

   Про Фармация ЕООД - 671049

   Софарма Трейдинг АД - 671051

   Булмар МЛ ООД - 671053

   Цито Къмпани ООД - 671045

   Екос Медика ООД - 671040

   Б. Браун Медикал ЕООД - 671176


   20.05.2015 г.

   Информация за извършени плащания


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Дезинфектанти"
   Извършени плащания BG-София >


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали" Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти " 00243-2014-0002 Извършени плащания BG-София

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоръжения" 00243-2014-0003 Извършени плащания BG-София >


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи" 00243-2014-0003 Извършени плащания BG-София >


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Шевен материал" 00243-2014-0005
   Извършени плащания BG-София >


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи" 00243-2013-0006 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали "00243-2014-0008 Извършени плащания BG-София >   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал" 0243-2014-0010 Извършени плащания BG-София >   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоръжения" 00243-2015-0007 Извършени плащания BG-София >   20.04.2015 г.

   Информация за извършени плащания


   00243-2014-0002 Извършени плащания BG-София >
   Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти "

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Дезинфектанти"
   00243-2014 Извършени плащания BG-София >

   0243-2014 Извършени плащания BG-София >
   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци"


   00243-2014-0008 Извършени плащания BG-София >
   Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали "


   0243-2014-0010 Извършени плащания BG-София >
   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал"   00243-2013-0004 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоръжения"   18.03.2015 г.

   Информация за извършени плащания


   00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >
   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоръжения   00243-2014 Извършени плащания BG-София >
   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри"


   0243-2014 Извършени плащания BG-София >
   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци"


   00243-2014-0002 Извършени плащания BG-София >
   Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти "

   00243-2013-0003 Извършени плащания BG-София >
   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи"


   00243-2014-0008 Извършени плащания BG-София >
   Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали "


   0243-2014-0010 Извършени плащания BG-София >
   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал"   19.02.2015 г.

   Информация за извършени плащания


   00243-2013-0004 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоръжения"

   00243-2014 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Дезинфектанти"


   00243-2014 Извършени плащания BG-София >
   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"


   00243-2014 Извършени плащания BG-София >
   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри"


   0243-2014 Извършени плащания BG-София >
   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци"


   00243-2014-0002 Извършени плащания BG-София >
   Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти "

   00243-2013-0003 Извършени плащания BG-София >
   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи"


   00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >
   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоръжения"


   00243-2014-0008 Извършени плащания BG-София >
   Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали "


   0243-2014-0010 Извършени плащания BG-София >
   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал"   20.01.2015 г.

   Информация за извършени плащания


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Шевен материал"
   00243-2013-0005 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоръжения"
   00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал"
   0243-2014-0010 Извършени плащания BG-София >

   Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали "
   00243-2014-0008 Извършени плащания BG-София >

   Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти "
   00243-2014-0002 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоражения"
   00243-2013-0004 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Дезинфектанти"
   00243-2014 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри"
   00243-2014 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ " Доставка на канцеларски материали и тонер касети"
   00243-2013 Извършени плащания BG-София >
   div class = "hr">
   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци"
   0243-2014 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"
   00243-2014 Извършени плащания BG-София >


   22.12.2014 г.

   Информация за извършени плащания по

   Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали " 00243-2014-0008 Извършени плащания BG-София >

   Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали " 00243-2014-0008 Извършени плащания BG-София >

   Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти " 00243-2014-0002 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоръжения" 00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Шевен материал" 00243-2013-0005 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи" 00243-2013-0003 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал" 0243-2014-0010 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоражения" 00243-2013-0004 Извършени плащания BG-София >

   20.11.2014 г.

   Информация за извършени плащания по
   Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти " 00243-2014-002 Извършени плащания BG-София >


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи" 00243-2013-0006 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоражения" 00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Медицински консумативи и превързочни материали" 00243-2014-0008 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Шевен материал" 00243-2013-0005 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Дезинфектанти" 00243-2014 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали" 00243-2013 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" 00243-2014 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ " Други" 0243-2013 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал" 0243-2014-0010 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" 0243-2014 Извършени плащания BG-София >


   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи" 00243-2013-0003 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоражения" 00243-2013-0007 Извършени плащания BG-София >

   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извършване на ремонти, СМР в обекта на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД" 00243-2013-0007 Извършени плащания BG-София >

   20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти " 00243-2014-002 Извършени плащания BG-София >

   20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи" 00243-2013 Извършени плащания BG-София >

   20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоражения" 00243-2014 Извършени плащания BG-София >

   20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Медицински консумативи и превързочни материали" 00243-2014 Извършени плащания BG-София >

   20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Шевен материал" 00243-2013-0005 Извършени плащания BG-София >

   20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Дезинфектанти" 00243-2014 Извършени плащания BG-София >

   20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ " Доставка на канцеларски материали и тонер касети" 00243-2013 Извършени плащания BG-София >

   20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" 00243-2014 Извършени плащания BG-София >

   20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали" 00243-2013 Извършени плащания BG-София >

   20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ " Други" 0243-2013 Извършени плащания BG-София >

   20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал" 0243-2014-0010 Извършени плащания BG-София >

   20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" 0243-2014 Извършени плащания BG-София >


   Информация за изпълнение на Договор от 05.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626938

   Информация за изпълнение на Договор от 05.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626940

   Информация за изпълнение на Договор от 05.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626936

   Информация за изпълнение на Договор от 05.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0003 BG-София 626933

   Информация за изпълнение на Договор от 05.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0003 BG-София 626932

   Информация за изпълнение на Договор от 05.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0003 BG-София 626931

   Информация за изпълнение на Договор от 05.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0003 BG-София 626930

   Информация за изпълнение на Договор от 05.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0003 BG-София 626929

   Информация по процедура за Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги, включително профилактика. 00243-2014-0003 BG-София 626870

   Информация по Открита процедура за Периодично повтарящи се поръчки. 00243-2014-0003 BG-София 626767

   Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626749

   Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626751

   Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626752

   Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626748

   Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626747

   Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626746

   Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626545

   Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626743

   Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626742

   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626419

   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626417

   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626413

   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626411

   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626409

   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626408

   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626406

   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626305

   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626326

   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626327

   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626328

   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626329

   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626331

   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626333

   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626340


   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626303


   Информация за изпълнение на Договор от 15.08.2013 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0003 BG-София 626403

   Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626334