ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

  Процедури по ЗОП след 14. Април 2016

  Процедури по ЗОП 2019


  • ОП с № 00243-2019-0010 от 31.10.2019
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на лабораторни реактиви и консумативи“ 00243-2019-0010
   прочети повече >>

  • ОП с № 00243-2019-0009 от 16.10.2019
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява публично състезание с предмет „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група“ - 00243-2019-0009
   прочети повече >>

  • ОП с № 00243-2019-0008 от 15.10.2019
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на пряко договаряне с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Втора САГБАЛ - Шейново“ ЕАД“ - 00243-2019-0008
   прочети повече >>

  • ОП с № 00243-2019-0007 от 15.10.2019
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на пряко договаряне с предмет „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа за срок от 24 месеци за нуждите на „Втора САГБАЛ - Шейново“ ЕАД“ - 00243-2019-0007
   прочети повече >>

  • ОП с № 00243-2019-0006 от 16.09.2019
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали" с № 00243-2019-0006
   прочети повече >>  • ОП с № 00243-2019-0005 от 09.07.2019
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и медицинско и стопанско оборудване“ с № 00243-2019-0005
   прочети повече >>
  • ОП с № 00243-2019-0004 от 04.07.2019
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 00243-2019-0004
   прочети повече >>
  • ОП с № 00243-2019-0003 от 05.06.2019
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти" № 00243-2019-0003
   прочети повече >>
  • ОП с № 00243-2019-0002 от 15.04.2019
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване“ 00243-2019-0002
   прочети повече >>
  • ОП с № 00243-2019-0001 от 18.01.2019
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на лабораторни реактиви и консумативи“ 00243-2019-0001
   прочети повече >>


  • Процедури по ЗОП 2018


  • ОП с № 00243-2018-0008 от 05.11.2018
   „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за имунология за апарат LUMIPULSE G1200“
   прочети повече >>
  • ОП с № 00243-2018-0007 от 16.08.2018
   „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на медицински консумативи и превързочни материали“
   прочети повече >>
  • ОП с № 00243-2018-0006 от 06.08.2018
   „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура две обособени позиции“, в изпълнение на дейности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, BG05М9ОР001 – 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ за изпълнение на проект BG05М9ОР001 – 4.001-0143 „Начален старт на живота – Ранна подкрепа на преждевременно и рисково новородени и техните семейства“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05М9ОР001 – 4.001-0143 – С01 от 21.11.2017 г. сключен между Министерство на труда и социалната политика, в качеството на управляващ орган и „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД, в качеството си на Бенефициент.
   прочети повече >>
  • ОП с № 00243-2018-0005 от 04.07.2018
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 00243-2018-0005
   прочети повече >>
  • ОП с № 00243-2018-0004 от 01.06.2018
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и медицинско и стопанско оборудване“ с № 00243-2018-0004
   прочети повече >>
  • ОП с № 00243-2018-0003 от 14.05.2018
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти"
   прочети повече >>
  • ОП с № 00243-2018-0002 от 13.03.2018
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж/ инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура - Кула за ендоскопско оборудване с видеоцентър“ - № 00243-2018-0002
   прочети повече >>
  • ОП с № 00243-2018-0001 от 19.02.2018
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване“ - № 00243-2018-0001
   прочети повече >>


  • Процедури по ЗОП 2017  • ОП с № 00243-2017-0009 от 15.11.2017
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД с № 00243-2017-0009
   прочети повече >>  • ОП с № 00243-2017-0008 от 10.10.2017
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД за срок от 24 месеца“ с № 00243-2017-0008
   прочети повече >>  • ОП с № 00243-2017-0007 от 11.08.2017
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа за срок от 24 (двадесет и четири) месеца за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД“ с № 00243-2017-0007.
   прочети повече >>  • ОП с № 00243-2017-0006 от 28.06.2017
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 00243-2017-0006 28.06.2017 г.
   прочети повече >>  • ОП с № 00243-2017-0005 от 08.06.2017
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински консумативи и превързочни материали“ с № 00243-2017-0005
   прочети повече >>  • ОП с № 00243-2017-0004 от 23.05.2017
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“ с № 00243-2017-0004
   прочети повече >>  • ОП с № 00243-2017-0003 от 21.04.2017
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява
   ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
   „Доставка на лекарствени продукти”,
   прочети повече >>  • ОП с № 00243-2017-0002 от 04.04.2017
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява
   ПРОЦЕДУРА за договаряне без обявление ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи.”,
   прочети повече >>
  • ОП с № 00243-2017-0001 от 13.01.2017
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява
   ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
   „Извънгаранционнотехническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части, профилактика и ремонт на медицинска апаратура и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация.”,
   прочети повече >>
  • ОП с № 00243-2016-0005 от 04.11.2016
   "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява
   ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
   „ ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ”,
   прочети повече >>