Миома на матката

ПАТОГЕНЕЗА

 • Генетични фактори
  • При 40-50% се доказват генетични аномалии в хромозоми 6, 7, 12, 14 и 15.
  • Известни са над 145 гена, които експресират различни растежни и супресивни фактори, детерминиращи развитието на миомата.
  • В преобладаващата част от миомните възли се наблюдава повишена експресия на гените CTGF и CYR61 (промотори на ангионеогенезата), докато нивото на COL4A2 е повишено (прекурсор на ангиогененния инхибитор canstatin).
  • Не се наблюдава промяна в експресията на гените, кодиращи хормонални рецептори и рецепторни кофактори.

Според водещите съвременни автори миомния фенотип не е директно свързан с хормонални фактори, а с нарушения в регулацията на гените, кодиращи продукцията на екстрацелуларния матрикс.

 • Растежни фактори
  • Базален фибробластен РФ
  • Епидермален РФ
  • Съдов ендотелен РФ
  • Тромбоцитен РФ
  • Тумор некрозис фактор
  • Супресорен протеин р-53
  • Други
 • Хормонални фактори
За Против

Развиват се в продуктивна възраст

Протективно влияние на бременността

Постменопаузален регрес

Липса на редукция в размера при поставена LNG-IUS

Нарастване по време на бременност и ХЗТ

Ненарастване по време на бременност

Намаляване на размера по време на лечение с GnRH агонисти

 
 • Хормонални фактори
  • Основна роля в пери- и постменопаузата игрят не циркулиращите естрогени (Е), а in loco синтезата на Е в миомните възли.
  • Това се дължи на високото съдържание в миомните клетки на ензима ароматаза, която катализира интерконверсията андростендион–тестостерон-естрон–естрадиол.
  • В менопаузата нивото на плазмения андростендион е достатъчно за да активира ароматазата, поради което локалната продукция е осигурена за дълъг период от време.

РИСКОВИ ФАКТОРИ

 • Ранно менархе -(преди 11 години), както и брой години от менархе до  менопауза
 • Възраст по време на първото раждане и години след последното раждане до менопаузата
 • Брой бременности и особено раждания - (поради активното тъканно ремоделиране в пуерпералния   период)
 • Дългогодишна употреба на орална контрацепция
 • ХЗТ
 • Жени с повишено тегло, хипертония, диабет
 • Жители на добре развити страни

КЛАСИФИКАЦИЯ

 • Интрамурални
 • Субсерозни
  • Интраабдоминални
  • Интралигаментарни
  • Педикулизирани
 • Субмукозни
  • Интракавитарни
  • Педикулизирани

ВТОРИЧНИ ПРОМЕНИ

 • Атрофични (регрес след бременност или в периода на менопаузата)
 • Хиалинна дистрофия
 • Кистична дистрофия (pseudocystoma oedematosum, myoma lymphagiectaticum, myoma teleangiectaticum и др.)
 • Калцификация (предимно при субсерозните възли)
 • Некроза (резултат от остри циркулаторни нарушения – торзия на педикулизиран възел, тромбоза на хранещи съдове)
 • Възпалителни промени (най-често при субмукозни възли, след вътрематочни манипулации)
 • Малигнена трансформация (риск от развитие на лейомиосарком – 21/1 000 000)

КЛИНИЧНА КАРТИНА

По-малко от 25% се манифестират клинично, но маточната миома се характеризира със значими здравни, социално-психологически и икономически последици.
Симптоми:

 • Менорагии (най-вече при интрамуралните възли. Основен проблем при тази локализация е наличието на широки съдови анастомози между съдовете в миомния възел и подлежащия ендометриум).
 • Дисменорея - Често срещан симптом при интрамурални и субмукозни възли, поради необходимостта от по-силни и продължителни контракции за евакуиране на вътрематочното съдържимо.
 • Тазов дискомфорт, тежест, болка в кръста - Характерен при миоми с размери ~ 12-14г.с., разтягащи утеринните лигаменти и при наличие на венозен тазов застой.
 • Остра абдоминална болка - Почти винаги е белег на сериозно усложнение. Най-често съпътства торзия на педикулизиран възел. Болката има два компонента:
  • Първичен (неврален)
  • Вторичен (съдов) – при торзия на 90-1200 от венозен застой, а при > 1800 от блокаж на артериален съд и некроза
 • Болка ниско в коремната област - Може да наподобява маточни контракции и е свързана предимно с наличие на “израждащ” се педикулизиран субмукозен миомен възел.

ДИАГНОЗА

 • Анамнеза и бимануална палпация
 • Ехография
 • Компютърна томография
 • Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)
 • Пробно сепарирано абразио
 • Хистероскопия
 • Лапароскопия
 • Транскутанна и/или трансцервикална тънкоиглена биопсия

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

ЛЕЧЕНИЕ

 • Медикаментозно лечение
  • НСПВ средства
  • Неспецифични хемостатици и утеростоници
   • опасност от некротизиране на миомния възел
  • Орални контрацептиви
  • Андрогени
   • главно в исторически аспект (анти-Е ефект, с което се намалява менорагията, но водят до поява на акне, засилване на окосмяването, нарушения в липидния профил и хиперкоагулубилитет)
  • Прогестини
   • под формата на LNG-IUS се постига аменорея в 40% от случаите, редукция в размера на възлите. Алтернатива на хирургично лечение в перименопаузата при водещ симптом менометрорагия и анемия.
  • Антипрогестини (напр. Mifepristone)
   • в доза 5-50 мг./24ч., в продължение на 3 до 6 месеца, при симптомни пациенти:
    - обемът на матката намалява с до 27-49%
    - обемът на миомата намалява с до 26-74%
    - аменорея при 63-100% от пациентите
    - не нонижава костната плътност
    - ендометриална хиперплазия в до 28%
  • Селективни прогестерон-рецепторни модулатори (напр. Asoprisnil)
  • Селективни естроген-рецепторни модулатори - SERM (напр. Raloxifene)
   • в доза 60 мг/24ч. има мощен анти-Е ефект върху ендо- и миометриума.
    - обемът на миомата намалява с до 50-84%
    - не нонижава костната плътност
    - може да влоши вазомоторните симптоми
  • GnRG агонисти
   • най-добре проучени. Прилагат се при:
    - перименопаузални пациенти с контраиндикация за оперативна намеса, с FSH > 25mUI/ml в ранната пролиферативна фаза
    - предоперативно третиране с цел намаляване на времетраенето на манипулацията и редукция на кръвозагубата
  • GnRH антагонисти (напр. Cetrorelix)
   • директно блокират GnRH-рецепторите, имат бързо действие
  • Perfenidone
   • прилага се за блокиране на продукцията на фиброидна тъкан
  • Interferon
   • намалява серумните нива на фибробластния РФ, блокира ангионеогенезата, намалява размера на миомата и ограничава кървенето
  • Ароматазни инхибитори (напр. Fadrozole, Letrozole)

 • Хирургично лечение
  • Според последните препоръки на ACOG от 2008г., критериите за оперативно лечение при миома са следните:
   • асимптомни М, палпиращи се през корема (дискусионен)
   • ексцесивни кръвотечения, водещи до вторична анемия
   • тазов дискомфорт и/или болка, каузално свързани с миома на матката
   • симптоми от притискане на съседни органи

 • Минимално инвазивна хирургия
  • Екстирпация на “израждащ” се миомен възел
  • Оперативна хистероскопия
   • при субмукозни възли с размери < 6см. и/или тежки менорагии
    - бърз, ефективен, амбулаторен метод, икономически изгоден
    - усложненията са предимно локални термични травми (0.3%), перфорация (1.5%), значимо кървене (2.4%)
  • Лапароскопия
   • Класическа лапароскопска миомектомия
    - показани са субсерозни или интрамурални възли с размери до 8-10 см.
   • Роботизирана миомектомия


   Предимства

   Недостатъци

   По-малко усложнения

   Продължителност и сложност на операцията

   По-малко адхезии

   По-трудно сутуриране

   Намален болничен престой

   Повишен риск от руптура в областта на цикатрикса

   По-бързо възстановяване

   Опасност от дисеминиране на процеса при морселация (в случаите с малигнизация)   • Миолиза – използват се различни видове енергия за деструкция на възела:
   биполярна коагулация Постига се в 60-70% пълна, в 20% частична редукция на симптомите;
   Миомните възли намаляват размера си с 50-57% до 6-я месец
   лазерна миолиза
   радиофреквентна аблация
   криодеструкция

   Методът не се препоръчва при жени с репродуктивни намерения поради опасност от руптура на матката в областта на третирания локус

  • биполярна оклузия на утеринните съдове

  • освен ствола на a. uterina се коагулират и овариално-утеринните анастомози. 6 месеца след интервенцията обемът на матката е редуциран с 37%, на възела с 36% а субективните оплаквания с 50%


 • Емболизация на утеринните артерии (UAE)
  • Индикации:
   - При желание за запазване на матката
   - Наличие на контраиндикация за оперативно лечение
   - Неефективни предшестващи оперативни интервенции
  • Абсолютни контраиндикации:
   - Тазова инфекция
   - Бременност
  • Относителни контраиндикации:
   - Педикулизирани миомни възли
   - Миоми с диаметър > 15 см
   - Репродуктивни намерения
   - Предшестваща лъчетерапия в областта на малкия таз
   - Активен васкулит
   - Бъбречна недостатъчност и др.
 • Емболизация на утеринните артерии (UAE)
 • Постига се пълна оклузия на кръвотока в a. uterina посредством емболни партикули, стаза и тромбоза в съдовете на миометриума с резултат мощна исхемия и вторична контрактура на миометриума.
  Няколко часа по-късно започва процес на тромболиза и възстановяване на маточната перфузия.
  Поради специфичната си ангиоархитектоника миомните възли изпадат в остра и трайна исхемия, водеща до необратими дегенеративни клетъчни изменения.

 • Процедури изпълнявани под MRI контрол:
  • Лазерна термоаблация на миомен възел
   - перкутанно се аплицират 4 игли, през които се въвеждат оптични фибри за провеждане на лазерния лъч. С помощта на термично картографиране се следи за достигането на необходимата за деструкция температура от 550
  • Криоаблация на миомен възел
   - същата техника с използване на сонда, охладена до температура -1800
 • Миомектомия
 • Абдоминална хистеректомия
  • тотална
  • супрацервикална
  • аднексектомия
 • Вагинална хистеректомия
 • Лапароскопска хистеректомия
  • тотална лапароскопска хистеректомия
  • супрацервикална лапароскопска хистеректомия
  • вагинално-асистирана лапароскопска хистеректомия
  • роботизирана лапароскопска хистеректомия
 • Неинвазивна хирургия
  • Аблация с високоинтензивен фокусиран ултразвук
   - Извънтелесно генериране на високочестотна ултразвукова вълна, която транскутанно преминава в тялото и се фокусира прецизно в таргетната зона, като предизвиква локално клетъчна смърт чрез тъканни вибрации. Извършва се под контрола на ЯМР, в реално време и амбулаторни условия.
   - В момента технологията се прилага в 16 центъра по света, в различен етап на клинично проучване. Според докладваните данни ~ 70% от пациентите съобщават за статистически значимо подобрение в свързаната с М симптоматика.

“Изкуството на прецизния оператор включва не само перфектни технически умения, но и правилен подбор на пациенти, точен избор на индикации и на най-подходящия за всеки конкретен случаи оперативен подход”.

Литература:
1. “Избрани глави от гинекологичната практика”, II-ри том, ИК “Фотон & АЯ”, 2007
2. “Management of uterine fibroids”, Agency for Healthcare & Quality, Jan 2001
3. “Clinical recommendations on the use of uterine artery embolisation in the management of fibroids”, Royal College of Radiologists & Royal college of Obstetricians and Gynecologists, 2000
За подготовката на този материал са използвани и други литературни източници, които могат да бъдат предоставени при поискване.

д-р П. Игнатов,
Втора САГБАЛ “Шейново” ЕАД

 

<<към стари теми от архив .