Ценоразпис

 
Код от информационната систама на ЛЗ   Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
   Пациент   НЗОК  МЗ
     Клинична пътеки        
 K17001Z   Стационарни грижи при бременност с повишен риск      836,00  
 K17002Z   Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск     1310,00  
 K17003Z   Оперативни процедури за задържане на бременност        410,00  
 K17004.1Z   Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. Включително       403,00  
 K17004.2Z   Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода         611,00  
 K17005.1Z   Нормално раждане     1847,88  
 K10005.2Z   Раждане чрез цезарово сечение     1296,00  
 K17006Z   Грижи за здраво новородено дете         842,00   
 K17007Z   Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест     1553,00  
 K17008Z    Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест     2313,00  
 K17009Z    Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест       1900,00  
 K17010Z    Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест      2510,00  
 K17011Z    Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама      7202,82  
 K17013Z    Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест      3834,00   
 K17014Z    Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест       6 700,00  
 K17015.1Z    Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант      8 453,59  
 K17015.2Z   Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото      15 083,07  
 K17160Z    Нерадикално отстраняване на матката      1 790,00   
 K17161Z    Радикално отстраняване на женски полови органи      3 022,23  
 K17162Z    Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи      1 485,00   
 K17163Z   Oперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи        755,00  
 K17164Z    Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената      1 740,00   
 K17165Z    Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход         891,00   
 K17166Z    Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената      1 740,00   
 K17167Z    Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация      5103,00  
 K17169Z    Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок      3 628,80  
 K17170Z    Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването      15 246,00  
     Слухов скрининг на новородено        10,00
     Медицинска услуга        
     І. Клинична лаборатория        
 ZU38993    1. Вземане на кръв   брой  6,00    
 DH41050    2. Кръвна картина (8парам+6диф)   брой  10,00     
 DH41051    3. Кръвна картина (8парам+6диф+ретикулоцити)  брой  15,00     
 DH49058    4. СУЕ   брой  5,00     
     Урина        
DDFC000    Урина качествено изследване  брой  7,00    
DDFC001    Микроалбумин към креатинин в урината  брой  20,00    
     Хормони        
 DD6S000    1. FSH (фоликулостимулиращ хормон)- за всеки хормон  брой  19,00    
 DCKH000    2. LH (лутеинизиращ хормон) Реактив - за всеки хормон  брой  19,00    
 DCBS000    3. Estradiol(Естрадиол) - за всеки хормон  брой  19,00    
 DCS7000    4. Testosteron (Тестостерон)- за всеки хормон  брой  19,00    
 DCPQ000    5. Prl (Пролактин) - за всеки хормон  брой  19,00    
 DCPN000    6. Progesteron (Прогестерон) - за всеки хормон  брой  19,00    
 DC42000    7. DHEAS - за всеки хормон  брой  17,00    
 DCRC000    8. SHBG - за всеки хормон  брой  17,00    
 DCS4000    9. Free testo - за всеки хормон  брой  17,00    
 DD7G000    10. Insulin - за всеки хормон  брой  17,00    
 DC8W000    11. Cortisol - за всеки хормон  брой  17,00    
 DC89000    12. HCG-beta -beta субединици за човешки хормон гондотропин  брой  19,00    
 DCSS000    13.TSH - за всеки хормон  брой  17,00    
 DCTL000    14.FT3 - (свободен трийодтиронин)за всеки хормон  брой  17,00     
 DCSX000    15.FT4 - за всеки хормон  брой  17,00     
 DM9Q00N    16.Anti-TPO -(антитиреоидна пероксидаза) за всеки хормон  брой  17,00     
 DM9R000    17.Anti-TG (антитиреоглобулинови антитела)- за всеки хормон  брой  17,00     
 DCW7010    AMH (Антимюлеров хормон) реактив  брой  50,00     
 DCW7015    Пролактин реактив  брой  17,00     
 DCW7008    25Витамин D реактив  брой  30,00     
     Туморни маркери         
             
 DC6R000    1. СА125 (гликопротеин)– за всеки маркер  брой  22,00    
 DC6V000    2. СА19-9 – (въглехидратен антиген) за всеки маркер  брой  22,00     
 DC6A000    3. СА72-4  брой  22,00     
 DCW7005    4. CYFRA(Измерване субединици L9 на цитокератин в серум)  брой  22,00     
 DC77000    5. CEA (Карциноембрионален антиген)  брой  20,00     
 DCW7002    5. ROMA scor(HE 4, CA 125)  брой  48,00     
 DCW7016    6. ROMA  брой  0,00     
 DCW7007    7. SCC  брой  32,00    
 DCW7003    8. AFP(Алфа фетопротеин)  брой  22,00     
     Хемостаза        
 DH7V020    1. PT  брой  7,00    
 DH0C050    2. APTT  брой  7,00     
 DH28020    3. TT  брой  7,00     
 DH4L020    4. Fibrinogen  брой 7,00    
 DH4F020    5. D-Dmer  брой  20,00     
     Биохимия        
 DCV5000    1. Урея  брой  4,00    
 DC97000    2. креатинин  брой  4,00    
 DCV3000    3. пикочна к-на  брой  4,00    
 DCW4000    4. общ билирубин  брой  4,00    
 DCW3000    5. директен бибирубин  брой  4,00    
 DCDT000    6. глюкоза  брой  4,00    
 DCQ9000    7. тотален протеин  брой  5,00    
 DC6P020    8. калций  брой  4,00    
 DCNP000    9. фосфор  брой  5,00    
 DC22000    10. албумин  брой  5,00    
 DCJ6020    11. Серумно желязо  брой  7,00    
 DCJ1000    12. ЖСК  брой  7,00    
 DC58000    13. АСАТ  брой  4,00    
 DC1A000    14. АЛАТ  брой  4,00    
 DCD5000    15. ГГТ  брой  4,00    
 DC2P050    16. АФ  брой  4,00    
 DCJN000    17. ЛДХ  брой  5,00    
 DC31000    18. Амилаза  брой  7,00    
 DC94000    19. Креатинкиназа  брой  7,00    
 DC8A000    20. Креатиназа МБ  брой  11,00    
 DC81000    21. Холестерол  брой  5,00    
 DCTG000    22. триглицериди  брой  5,00    
 DCWD000    23. ХДЛ  брой  10,00    
 DCWG000    24. ЛДЛ  брой  10,00    
 DCKQ000    25. Магнезий  брой  6,00    
 DCPH000    26. Калий  брой  5,00    
 DCRH000    27. Натрий  брой  5,00    
 DC7Q000    28. Хлор  брой  5,00    
     Имунология        
 DCW7000    1. С-реактивен протеин  брой  8,00    
 DCH3000    2. ИгГ  брой  15,00    
 DCGX020    3. ИгА  брой  15,00    
 DCH6000    4. ИгМ  брой  15,00    
 DC20060    5. Микроалбуминурия  брой  15,00    
 DM4Q00E    6. HBsAgII (количествен)  брой  10,00    
 DM4Q00F    7. HBsAgII (потвърдителен)  брой  10,00    
 DM5D00E    8. HIVI/II (количествен)  брой  17,00    
 DH07084    9. ДКК - мануално  брой  7,70    
 DCC9000    Feritin(феритин) реактив  брой  18,00    
 DCW7012    PCT BRAHMS (Прокалцитонин) реактив  брой  40,00    
 DCW7006    KL 6 (сиализиран въглехидратен антиген)  брой  30,00    
     Серологични изследвания        
 DM5D00D    1. HIV I/II  брой  16,00    
 DM9U00D    2. Васерман  брой  14,00    
 DM4Q00D    3. HBsAg  брой  14,00    
 DC00050    4. Кръвна група  брой  12,00    
 DDFC000    5. Урина-качест.изсл.  брой  7,00    
 DCW9000    6. Тест за бременност в урина  брой  10,00    
     Семинологична лаборатория        
 DP0Z0C0@    1. Спермограма  брой  45,00    
 DP0Z0C02    2. Разширена спермограма с включена морфология по критериите на Крюгер  брой  100,00    
 DP0Z0C3    3. Тест за виталност(24-часова преживяемост) на сперматозоидите  брой  50,00    
 ZU69925    4. Замразяване на семенна течност  брой  200,00    
 ZU69926    5. Съхранение на сперма за период  до 6 месеца  брой  150,00    
 ZU69927    6. Съхранение на сперма за период  до 1 година  брой  280,00    
 ZU69921    7. Вътрематочна инсеминация със сперма от партньора  брой  360,00    
 ZU69922    8. Вътрематочна инсеминация със сперма от партньора – реинсеминация    брой  150,00    
 ZU69923    9. Вътрематочна инсеминация със сперма от донор    брой  560,00    
  ZU69924    10. Вътрематочна инсеминация със сперма от донор – реинсеминация  брой  350,00    
     ІІ. Микробиология        
 DM687QF    1. Микроскопски препарат по Льофлер  брой  7,00    
 DM686QH    2. Микроскопски препарат по Грам  брой  7,00    
 DM686QA    3. Микроскопски препарат – нативен  брой  7,00    
 DM0W6QW    4. Влагалищен секрет с микроскопски препарат  брой  25,00    
 DM0W6Q4    5. Цервикален секрет с микроскопски препарат  брой  25,00    
 DM0Z06R    6. Урокултура - еднократна  брой  10,00    
 DM0Z07S    7. Урокултура - трикратно  брой  20,00    
 DM0W6QL    8. Лохиален секрет- микробиологично изследване  брой  30,00    
 DM0W6QZ    9. Спирала - микробиологично изследване  брой  30,00    
 DM0W6QX    10. Серклажен конец - микробиологично изследване  брой  30,00    
 DM0W7QW    11. Уретрален секрет с микроскопски препарат  брой  25,00    
 DM0W19W    12. Ранев секрет с микроскопски препарат  брой  30,00    
 DP210C0    13. Еякулат с микроскопски препарат  брой  25,00     
 DM0W6QS    14. Простатен експримат с микроскопски препарат  брой  25,00    
 DM0Z06S    15. Секрет от пустула - микробиологично изследване  брой  25,00    
 DM6N2ZR    16. Изследване на Микоплазми – количествено изследване и антибиограма  брой  30,00    
 D018003    17. Кърма микробиологично изследване  брой  18,00    
 DM07503    18. Секрет от млечна жлеза- микробиологично изследване  брой  18,00    
 DM0W1RW    19. Носен секрет- микробиологично изследване  брой  25,00    
 DM0W1R4    20. Гърлен секрет- микробиологично изследване  брой  25,00    
 DM0W1BW    21. Очен секрет -микробиологично изследване  брой  25,00    
 DM0W1MW    22. Ушен секрет -микробиологично изследване  брой  25,00    
 DM0W1VW    23. Секрет от устна кухина за Кандида  брой  15,00    
 DM1X0KR    24. Изследване за Кандида от ректален секрет или фецес  брой  15,00    
 DM0W4AW    25. Пунктат- микробиологично изследване  брой  30,00    
 DM0W0A7    26. Аспират - микробиологично изследване  брой  30,00    
 DM0W1LW    27. Дрен - микробиологично изследване  брой  30,00    
 DM0W53W    28. Храчка - микробиологично изследване  брой  30,00    
 DMHP1H0    29. HPV – изследване  брой  60,00    
 ZU89056    30. Бърз антигенен тест Covid-(Носен секрет)  брой  20.00    
     ІІІ. Патохистологична лаборатория          
 DZ07.03    1. Секрет от млечна жлеза – изсл.  брой  25,00    
 DP09091    2. Цитологично и хистологично изследване на биопсия от тънкоиглена аспирация  брой  45,00    
 DP00091    3. Тънкоиглена аспирационна цитонамазка  брой  30,00    
 DP0B2Z8    4. Цитологично изследване на цервикална или вагинална намазка  брой  20,00    
 DP0C090    5. Декалциниране на тъканна проба / биопсия /, стандартен метод    10,00    
 DP0B2A1    6. Цитология – спешно интраоперативно изследване    40,00    
 DP0E0W3    7. Биопсия / тъканна проба /, неуточнена/уточнена локализация, макроскопско и микроскопско изследване    50,00    
 DP0E0W5    8. Изработка на нов хистологичен срез от съществуващо парафиново блокче    20,00    
 DP0E0W6    9. Серия хистологични срези    50,00    
 DP0H091    10. Хистохимия на тъканна проба / биопсия / - PAS, Alcian, van    20,00    
 ZZ712ZP    11. Консултации на оперативен материал    40,00    
 ZU9990P    12. Консултации върху готов цитологичен или хистологичен препарат    20,00    
 DP0E0WH    13. Изработка на едно парафиново блокче с два препарата    30,00    
 DP012M5    Аутопсия с некропсично изследване на тъканни проби и изготвяне на аутопсионен протокол - по договор с външни партньори    1000,00    
 DP0E0W7   Биопсия при голяма оперативна интервенция (включваща и лимфна дисекция) при вънщно донесен материал    500,00    
     IV. Рентген        
 ZU87350    1. Мамография    60,00    
 ZU87440    2. Рентгенография на сърце и бял дроб    25,00    
 ZU88211    3. Рентгенография на раменна става, горен крайник    20,00    
 ZU87170    4. Рентгенография на череп    20,00    
 ZU87240    5. Рентгенография на кости на крайниците /на проекция/    10,00    
 ZU88210    6. Рентгенография на стави /на проекция/    20,00    
 ZU88263    7. Рентгенография на таз и тазобедрена става    20,00    
 ZU88274    8. Рентгенография на колянна става, долен крайник    20,00    
 ZU88280    9. Рентгенография на глезен    16,00    
 ZU87290    10. Рентгенография на гръбначен стълб /на центраж/    20,00    
 ZU87374    11. Рентгенография на нативна на БУМ    30,00    
 ZU87641    12. Иригография    40,00    
 ZU88190    13. Рентгенография на стомах    30,00    
 ZU87730    14. Урография    40,00    
 ZU88730    15. Ултразвуково изследване на млечна жлеза    50,00    
 ZU87150    16. Рентгенография на синуси    20,00    
 ZZ021ZA    17. Комплексен мамологичен преглед(УЗД и мамография)    75,00    
 DZ10.58    18. Хистеросалпингография (ХСГ)    150,00    
 ZU87401    19. Рентгеноскопия    20,00    
     V. Женска консултация        
 PA01006    1.Пакет "Женска консултация - минимален  до 31.01.2023  510,00    
       1.1 ПКК, урина, биохимия двукратно - в 26 и 36 г.с        
       1.2. Влагалищен секрет, урокултура еднократно - 36 г.с.        
       1.3. УЗИ трикратно - в 26 и 34, 38 г.с.        
       1.4. NST в 35, 36, 37, 38, 39, 40 г.с.        
       1.5. Кръвна група еднократно в 20 г.с.        
       1,6. Антитела при отрицателен резус фактор в 26 г.с.        
       1.7. HIV, Wass,HbsAg еднократно в 36 г.с.        
 PA01007    2.Пакет "Женска консултация - стандартен  до 31.01.2023  610,00    
       2.1. ПКК, урина, биохимия трикратно - в 12,26 и 36 г.с.        
       2.2. ОГТТ при необходимост в 26 г.с.        
       2.3. Цитонамазка -  еднократно при регистриране на бременност        
       2.4. Влагалищен секрет, урокултура двукратно  - в 16 и 36 г.с.        
       2.5. NST в 35, 36, 37, 38, 39, 40 г.с.        
       2.6. Кръвна група еднократно в 12 г.с.        
       2.7. Антитела при отрицателен резус фактор двукратно в 16 и 26 г.с.        
       2.8. HIV, Wass, HbsAg в 12 и 36 г.с.        
 PA01004    3.Пакет "Женска консултация - разширен  до 31.01.2023  750,00    
       3.1. ОГТТ при необходимост в 26 г.с.        
       3.2. ПКК, урина, биохимия(разширена)трикратно - 12, 26 и 36 г.с.        
       3.3. Цитонамазка -  еднократно в 12 г.с        
       3.4. Влагалищен секрет, урокултура двукратно  - в 16 и 36 г.с.        
       3.5. УЗД - в 16,26 и 36,38 г.с.        
   

     -  Ранен БХС - 11-13,6 г.с.            

     -  Фетална морфология - 20-23 г.с.

       
       3.6. Измерване на дължината на маточната шийка двукратно - в 16, 26 г.с.        
       3.7. NST в 36, 37, 38, 39 40 г.с.        
       3.8. Кръвна група еднократно в 12 г.с.        
       3.9. Антитела при отрицателен резус фактор трикратно в 14- 16, 22-24 и 32-34 г.с.        
      3.10. HIV, HbsAg еднократно при регистриране на бременност        
   

   3.11. WASS двукратно 12г.с. и 34 г.с.

       
 PA01002    Наблюдение     на бременност от 12 г.с.  от 01.02.2023  930,00    
 PA01003     Наблюдение     на бременност след 20 г.с.  от 01.02.2023  550,00    
 PA01008     Наблюдение на многоплодна бременност  от 01.02.2023  990,00    
     2. Допълнителни услуги, които не се включват в пакет Женска консултация        
 ZU88781    Раннa Фетална морфология 11-13+6  гестационна седмица    190,00    
 ZU88782    Фетална морфология 21-23 гестационна седмица    190,00    
 ZU88784  

 Фетална морфология 28-32 гестационна седмица

   190,00    
 ZU88785    Фетална морфология многоплодна бременност    250,00    
 DO0V001    Биохимичен скрининг – лабораторно изследване * ако е по национална програма е безплатно    50,00    
 ZU88796    УЗД изследване на дължината на шийката на матката    40,00    
 ZU88797    Доплер – ултразвуково изследване    50,00    
 ZU887Z2    3 D, 4 D ултразвуково изследване    80,00    
 ZU89113    3. NST     40,00    
     VI. Генетични изследвания - Изпълнява се от Национална генетична лаборатория        
 DMIC008    1. ДНК дородов анализ за моногенни болести Риск за моногенна болест в семейството, доказана в НГЛ    300,00    
 DMIC009    2. Микроделеционни синдроми - скрининг  MLPA Известни  микроделеционни синдроми    300,00    
 DMIC010    3. Субтеломерни делеции и дупликации - скрининг  MLPA Субтеломерни делеции и дупликации    300,00    
 DMIC011    4. ДНК дородов фрагментен анализ - хромозоми 13, 18, 21, Х, У Риск за тритризомия 21, тризомия 18, тризомия 13.    200,00    
 DMIC012    5. Цитогенетичен дородов анализ на амниоцити, Риск за бройни и големи структурни хромозомни аномалии    200,00    
 DMIC013    6. Цитогенетичен дородов анализ на хорион, Риск за бройни и големи структурни хромозомни аномалии    250,00    
 DMIC014    7. Ензимна дородова диагностика на лизозомни болести Риск за лизозомна болест в семейството, доказана в НГЛ    150,00    
 DMIC015    8. Култивиране на амниоцити и хорион за подготовка за генетичен анализ Риск за вродено състояние  и/или УЗ данни за патология    120,00    
 DMIC016    9. ДНК фрагментен анализ на абортивен материал - хромозоми 13, 18, 21, Х, У Болест на Даун, на Едуардс, на Патау; полови анеуплоидии    200,00    
 DMIC017    10. ДНК фрагментен анализ на абортивен материал - хромозоми 15, 16 и 22 Тризомия 15, тризомия 16 и тризомия 22    200,00    
 DMIC018    11. ДНК послеродов фрагментен анализ - хромозоми 21, 18, или Х/У Болест на Даун, на Едуардс, полови анеуплоидии    200,00    
 DMIC019    12. Постнатална цитогенетична диагностика  (Кариотипиране    200,00    
     VII. Амбулаторни гинекологични услуги        
 ZU89030    1. Първичен гинекологичен преглед    40,00    
 ZU70211    2. Колпоскопия (с включен гинекологичен преглед)    50,00    
 ZU70213    3. Видеоколпоскопия    40,00    
 ZU713Z0    4. Биопсия на маточната шийка    50,00    
 ZU88760    5. Ултразвуков преглед     60,00    
 DP0B2Z8    6. Цитонамазка    20,00    
 ZU67320    7. Електрокоагулация на маточната шийка    80,00    
 ZU98170    8. Третиране на кондиломи, херпес и др. на влагалището и вулавата     50,00    
 ZU697Z0    9. Поставяне на вътрематочна спирала(с включен преглед)    60,00    
 ZU97710    10. Сваляне на вътрематочна спирала (с включен преглед)    40,00    
 ZZ000Z8    11. Консултация    40,00    
 ZU88797    12. Доплер    50,00    
 ZU88783    13. Триизмерна ехография    60,00    
 ZU95424    14. Ранен скриниг TST    20,00    
 ZU90532    15. Вземане на биологичен материал    5,00    
 ZU88728    16. Изследване на фетален фибронектин    25,00    
 DM6M01T    17. Тест за околоплодна течност"Амнишур"    50,00    
 ZZ000Z1    18. Гинекологичен и УЗД преглед    55,00    
 ZU88790    19. Гинекологичен преглед, колпоскопия и УЗД    100,00    
 ZZ712ZJ    20. Консултация с кардиолог(по желание на пациента)    30,00    

 ZU89520

 ZZ000Z3

 ZZ000Z4

 

 21. Електрокардиография (ЕКГ)

 22.1 Консултативен преглед в к-т 3 Н-к отделение

 22.2 Консултативен преглед в к-т 3 Ординатор

 

 от 12-14 часа

 от 12-14 часа

 20,00

 120,00

 

 90,00

   
     VIII. Допълнителни амбулаторни медицински услуги - детски кабинет         
 ZZ02Z0    1. Детска консултация    35,00    
 ZU95423    2. Скринингово изследване на слух    45,00    
 ZU8903V    3. Хомеопатична консултация    35,00    
 ZU89660    4. Изследване на кръвно-газов анализ на смесена венозна кръв    5,00    
 ZU8903S    5. Клиничен преглед + ваксинация (без цената на ваксината)    45,00    
 ZU99295    6. Вземане на венозна кръв    10,00    
 ZU91992    7. Неинвазивно изследване на билирубин    10,00    
     IХ. ”Избор на екип”        
 ZFS0009    1. ”Раждане независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение”    900,00    
 P701003    2. „Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания”    250,00    
 ZFS0030    3. „Нерадикално отстраняване на матката”    900,00    
 ZFS0028    4. „Радикално отстраняване на женски полови органи”    900,00    
 ZFS0026    5. „Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женски полови органи”    900,00    
 ZFS0057    6. „ Оперативни процедури за задържане на бременост - серклаж    150,00    

 ZFS0002

 ZFS00008

 

 7. Хистероскопия

7.1 Хистероскопия с повишено ниво на сложност

 

 600,00

 700,00

 

 

 
 ZFS0031    8. Абразио пробатория    350,00    
 ZFS0003    9. Конизацио    600,00    
 ZFS0047    10. „ Корекции на тазовата (перинеалната) статика и/или на незадържане на урина при жената”    600,00    
 ZFS001    11. „ Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената”    600,00    
 ZFS0032    12. „ Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация.”    900,00    
 ZU751 Z0    13. Амниоцентеза „Избор на екип”    160,00    
 ZF56085    14. „Грижи за здраво новородено дете” – избор на лекар    100,00    
     X.Медицински грижи за ден        
 ZFB0005    1. Отделение „Гинекология, ендоскопска хирургия, диагностика лечение и профилактика на безплодието”    50,00    
 ZFB0006    2. Отделение „РИСКОВА БРЕМЕННОСТ”    50,00    
 ZFB0007    3. Родилно отделение    50,00    
 ZFB0001    4. Неонатологично отделение    20,00    
 ZFB00**    5. Самостоятелна стая    70,00    
     ХІ . Други услуги        
 ZU69012    1. Аборт по желание без Избор на екип    250,00    
 DM0W6QT    2. Медикаментозен аборт по желание    350,00    
 ZFS0029    3. Избор на екип за аборт по желание с вкл. Манипулация    350,00    
 ZU85221    4. Секторална резекция на млечна жлеза    600,00    
 ZU40240    5. Екстирпация на фиброаденом или друг доброкачествен тумор на млечна жлеза    500,00    
 P05011Z    6. Квадрантектомия на гърда с лимфна дисекция    1 700,00    
 DP0H090    7. Замразен тъканен срез – гефрир – спешно изследване    60,00    
 ZU69921    8. Вътрематочна инсеминация със сперма от партньора    300,00    
 ZU69922    9. Реинсеминация със сперма от партньора    100,00    
 ZU69923    10. Вътрематочна инсеминация със сперма от донор    500,00    
 ZU69924    11. Реинсеминация със сперма от донор    300,00    
 ZZ015Z7    12. Тестуване на алергични пациенти    50,00    
 ZF56015    13. Предродилна консултация с неонатолог    30,00    
 ZU88715    14. Трансфонтанелна ехография    50,00    
 DM0W8L1    15. Скрининг за вродена луксация    50,00    
 ZFS0033    16. Присъствие на бащата без избор на екип с вкл. Инд. акушерски пост    500,00    
 ZFS0004    17. Марсупилизация на Бартолинова жлеза    300,00    
 ZU89010    18. Предоперативна консултация с анестезиолог    30,00    
 ZU03910    19. Обезболяване на раждане    300,000    
 ZFB0010    20. Индивидуален акушерски пост    350.00    
     ХII . Административни услуги        
 ZZ027Z1    23. Издаване на дубликат на медицински документ    20,00    
 ZFR001J    24. Ползване на Учебна зала за презентации(в т.ч. ДДС) от Юрид.лице     300,00    
 ZFR001K    25. Излъчване на рекламни материали за 6 месеца от Юрид.лице    800,00    
 ZFR001L    26. Излъчване на рекламни материали за 12 месеца от Юрид.лице    1 500,00    
     27. Индивидуално провеждане на услугата "Ден на отворените врати"    30,00    
 ZU890AN    28. Консултация с психолог    30,00    
ZFB0004    29. Документ за припознаване на новородено    50,00    
 ZFB0003    30. Служебна бележка за бащинство    20,00    
     ХIII . Медицински изделия за плащане от пациента        
 ZM00031    1. Стерилен гел "Hyalobarrier gel endo" при ендоскопски операции1. Стерилен гел "Hyalobarrier gel endo" при ендоскопски операции1. Стерилен гел "Hyalobarrier gel endo" при ендоскопски операции1. Стерилен гел "Hyalobarrier gel endo" при ендоскопски операции    650,00    
 ZM00032    2. Стерилен гел "Hyalobarrier gel" при отворени рани и Цезарови сечения    650,00    
 ZM00033    3. Сет за Цезарово сечение    690,00    
 ZZ029Z0   ХIV . Разглеждане на документи за клинични проучвания    1 500,00    

 

Пояснения: 

  1. Здравнонеосигурени пациенти заплащат стойността на клиничната пътека при постъпване на лечение в лечебното заведение. 
  2. Пациентите заплащат цената на клиничните изследвания и прегледи преди извършването им.
  3. Пациентите заплащат "Избор на екип", ползване на " ВИП стая" при изписването им.
  4. Пациенти чужди граждани извън ЕС заплащат стойността на клиничната пътека.
  5. Пациентки на женска консултация заплащат при записването им, с възможност и на 4 равни вноски.
  6. Ползуването на учебната зала и рекламни материали се заплащат от Юридически лица предварително  

Новини