Политика за защита на личните данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ПАЦИЕНТИ

Контрол на документ  Реф.№: ОРЗД 2.9.2 Версия: 1

Дата: 20.05.2018

КАКВО Е СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Съобщението за поверителност е информация, която II САГБАЛ Шейново предоставя на своите пациенти, описваща как събираме, използваме, съхраняваме и разкриваме личната информация, която обработваме като администратор на лични данни. II САГБАЛ Шейново признава значението на защитата личната и поверителна информация във всичко, което правим. Това съобщение за поверителност е част от нашия ангажимент да гарантираме, че обработваме Вашите личните данни добросъвестно и законосъобразно. Съобщението също така обяснява Вашите права по отношение на информацията, чието обработване контролираме.

ЗА НАС

II САГБАЛ Шейново 1504 София, ул. Шейново № 19

тел. 02/ 965 94 81, 02/ 965 94 82 е-мейл: hospital@sheynovo-ag.eu

КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

II САГБАЛ Шейново, 1504 София, ул. Шейново № 19

тел. 02/ 965 94 81 е-мейл: dpo@sheynovo-ag.eu

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА

Вашите лични данни се обработват във връзка с:

предоставяните от II САГБАЛ Шейново здравни и/или здравно-социални услуги, включително продължаване на вашето (или на вашето дете) лечение извън болницата; провеждането на научни изследвания и за статистически цел.

Данните събирани от видеонаблюдението на болницата се използват за превенция и установяване на престъпления.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА

Правното основание за обработка на специални категории данни е във връзка с посочените в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета условия:  медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение, или за целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване или социални грижи;

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ПАЦИЕНТИ

Контрол на документ Реф.№: ОРЗД 2.9.2 Версия: 1

Дата: 20.05.2018

съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия;  необходимост да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;  обработването е необходимо за научни изследвания или за статистически цели.

Всички останали данни се обработват на основание предоставяната здравна или здравно-социална услуга.

Видеонаблюдението се осъществява въз основа на необходимостта да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, както и нашия легитимен интерес по отношение на опазване имуществото на болницата.

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Получатели на лични данни са физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни. Данните се предоставят само ако това се предвижда и/или изисква от нормативната уредба и/или във връзка с предоставянето на здравните и/или здравно-социални услуги, включително продължаване на вашето лечение извън болницата. Здравни данни се разкриват само съгласно Закона за здравеопазването и други приложими нормативни актове или по Ваше изрично желание или действие.

Такива могат да бъдат:

  • Вие самите;
  • Служители на II САГБАЛ Шейново;
  • Доставчици на II САГБАЛ Шейново;
  • Други здравни заведения;
  • Здравни партньори, предоставящи съвместно с II САГБАЛ Шейново здравни услуги по изискване на пациента;
  • Публични институции;
  • Здравни каси и осигурители, които заплащат/възстановяват разходите за вашето лечение.

СРОК, ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото се изисква от нас :

за да ви предоставим услугите, които сте поискали;

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ПАЦИЕНТИ

Контрол на документ Реф.№: ОРЗД 2.9.2 Версия: 1

Дата: 20.05.2018

за да спазим нормативната уредба и изисквания, включително за периода, изискван от здравни и данъчни органи; във връзка с възможен иск или защита в съд.

ПРАВА, С КОИТО РАЗПОЛАГАТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ

Вие, и във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, имате право да изискате от нас достъп до, коригиране или изтриване на ваши лични данни, или ограничаване на обработването им, както и правото да направите възражение срещу обработването на вашите данни, а също така и правото на преносимост на данните.

В случай, че сте предоставили съгласие за обработване на личните данни, вие имате право да оттеглите това съгласие, като това не се отразява на законосъобразността на обработването до момента на оттегляне на съгласието.

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорният орган в Република България е

Комисията за защита на личните данни.

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТА ДЪРЖАВА ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ

II САГБАЛ Шейново не предава вашите данни към трета държава или на международна организация.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предоставянето на личните данни е задължително за изпълнението на здравните услуги, предлагани от II САГБАЛ Шейново.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

II САГБАЛ Шейново не използва автоматизирано вземане на решения.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

В случай на съществена промяна в начина, по който обработваме личните данни и/или в който и да е друг аспект на настоящото Съобщение, II САГБАЛ Шейново ще Ви уведоми за съответната промяна веднага, като публикува на сайта www.sheynovo-ag.eu обновеното Съобщение.

ДАТА ПАЦИЕНТ ПОДПИС

Новини