Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД Oбявява конкурс

 

           

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД обявява конкурс за следните свободни длъжности в лечебното заведение както следва:

Лекар специализант по „Акушерство и гинекология” - 2 места.

 1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
 • Образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина;
 • Да не са осъждани за престъпления от общ характер;
 • Да членуват в Български лекарски съюз.
 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурса, в свободен текст;
 • Автобиография в европейски формат;
 • Копие от диплом за завършено висше медицинско образование и приложенията към нея;
 • Документ, удостоверяващ членство в БЛС;
 • Мотивационно писмо.
 1. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

3.1 Първи етап:

     - Проверка на документи.

3.2 Втори етап:

     - Провеждане на събеседване с кандидатите, с цел проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност.

 

Документите ще се приемат в срок до 30.10.2020 г. – включително в Деловодството на болницата.

Изпълнителен директор:

д-р Румен Велев

Дата на публикуване на обявата: 01.10.2020