Обявление за търг с тайно наддаване

Обявление за търг с тайно наддаване

„ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл.23, ал.3 и ал.5 и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение на съвета на директорите пo Протокол
№ 5/26.04.2024 г. „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД,

ОБЯВЯВА

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот за търговски обект - с обща площ от 52 кв.м, заедно с прилежаща част - тераса с площ от 51 кв.м., находящ се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул.”Шейново” №19 за срок от 3 (три) години.

Начална месечна наемна цена: 2500 (две хиляди и петстотин) лева, без ДДС.
В цената не са включени разходи за консумативи: вода, електричество, отпадъци, отопление и пр. Всички разходи във връзка с ползване на обекта са за сметка и се заплащат от наемателя.
Участници, оферирали цена под обявената начална месечна цена, ще бъдат отстранени от участие в търга.
Депозит за участие: 2500 (две хиляди и петстотин) лева, без ДДС, които се внасят в касата на дружеството в гр. София, ул. „Шейново” №19 от 09.00-14.00 часа всеки работен ден в периода от 27.06.2024г. до 11.07.2024г. или се заплаща по банков път по следната банкова сметка: BG27SOMB91301027523102
Дата на провеждане на търга: 16.07.2024г.
Начален час на търга: 10:30 часа
Място на провеждане на търга: рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, гр. София- 1504, ул. „Шейново” № 19.
Ред за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита:
Цената на тръжната документация е 50 (петдесет) лева, без ДДС. Тръжната документация се заплаща в касата на дружеството в гр. София, ул.”Шейново”№19 всеки работен ден от 09.00 – 14.00 часа и се получава в кабинет 4 на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, срещу представен платежен документ в срок от 28.06.2024г. до 15.07.2024г.

Условия за оглед на обекта:
Всеки работен ден от 12.00 до 14.00 часа в периода от 28.06.2024г. до 15.07.2024г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие е 15.07.2024г. до 14.00 часа, в кабинет 4 на първия етаж на Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД- гр. София, п.к. 1504, ул. „Шейново” № 19.
Ако на търга не се яви нито един кандидат същият ще бъде обявен за непроведен и ще се проведе повторно на 15.08.2024г. от 10.30 часа в рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД - гр. София, ул. „Шейново” № 19.
За допълнителна информация: В кабинет № 4 на Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД- гр. София, п. к. 1504, ул. „Шейново” № 19, електронен адрес: hospital@sheynovo-ag.eu, тел: + 02/9444 11 63.