Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД Oбявява конкурс

       За следните свободни длъжности в лечебното заведение                                       

 

             На основание чл. 90 от КТ, чл. 11 и чл. 17 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД обявява конкурс за следните свободни длъжности в лечебното заведение както следва:

Лекар специализант по „Акушерство и гинекология” - 2 места.

 1. 1. Необходими документи и изисквания за участие в конкурса:
  1. Заявление за участие в конкурса, в свободен текст;
  2. Автобиография в европейски формат;
  3. Копие от диплом за завършено висше медицинско образование и приложенията към нея;
  4. Документ, удостоверяващ членство в БЛС;
  5. Мотивационно писмо.
  6. Срок и ред за подаване на документи за участие в конкурса:
  7. Документи за кандидатстване се подават в запечатан плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на Лекар – специализант по клинична специалност „Акушерство и гинекология“, съгласно чл. 11 и чл. 17 от Наредба №1 / 22 януари 2015 год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазване.
  8. Документите се приемат в отдел „ Деловодство” на Втора САГБАЛ „Шейново“ЕАД – ет. 1, кабинет № 4, на адрес гр. София, ул. „Шейново” №19. Документите се подават в 30 дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.
  9. На кандидатите, подали своите документи се предоставя копие на Длъжностна характеристика.
  10. 3. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът се провежда на три етапа:

 1. Първи етап – - проверка на подадените документи при спазване на ЗЗЛД. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват и обработват за целите на подбора относно обявената позиция.
 2. Втори етап –провеждане на писмен изпит за допуснатите до този етап участници. Конспектът с въпроси се предоставя при подаването на документите за участие в конкурса.
 3. Трети етап – събеседване с кандидатите, които са издържали писмения изпит.

 

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи.

Изпълнителен директор:

д-р Румен Велев

Дата на публикуване на обявата: 11.02.2022 г.