ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО НА Втора Специализирана Акушеро Гинекологична Болница „Шейново” ЕАД

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО Е ОРИЕНТИРАНА КЪМ УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА ПАЦИЕНТИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДОБРОТО ОБСЛУЖВАНЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ Е СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ДОБРИТЕ МЕДИЦИНСКИ ПРАКТИКИ И СТАНДАРТИ И ПРИЛАГАНЕ НА НАЙ НОВИТЕ ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР. 

Приетата от Ръководството на Втора Специализирана Акушеро Гинекологична Болница „Шейново” АД, Политика по качество е насочена към:

 • Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на пациентите с цел предлагане на безопасно обслужване с желаното от тях качество;
 • Непрекъснато подобряване на всеки елемент от нашата дейност и повишаване на взаимното доверие между собственици, партньори, пациенти и служители;
 • Спазване на международните и националните нормативи и законови изисквания, валидни за нашата дейност;
 • Ангажираност на всички наши служители за осигуряване на качеството на предлаганите от нас услуги, като им предоставяме ясни правомощия, добра информираност, право на квалификация, работа в екипи и непрекъснато обучение;
 • Осигуряване на адекватна социална и работна среда за функциониране и развитие на персонала и добри битови условия за пациентите;
 • Коректни и взаимоизгодни отношения с доставчиците и заинтересованите страни;
 • Постоянно търсене на възможности за подобрения и иновации в областта на акушеро-гинекологията;
 • Изпълнение на целите и принципите залегнали в националната здравна политика и стратегия.

 

За осъществяване на своята политика, Ръководството се ангажира с:

 • Разгласяване и разпространение на настоящата политика по качество пред обществеността и на всички нива и служители в Болницата;
 • Осигуряване на висококачествени, достъпни и социално-ефективни грижи при родилна помощ, диагностика на гинекологични заболявания и активно стационарно лечение;
 • Непрекъснато подобряване на процесите в Болницата, поддържане на внедрената СУК и повишаване на нейната ефективност и ефикасност;
 • Периодичен преглед и актуализация на политиката по качество, с цел адекватност и съответствие с поставените цели;
 • Системно провеждане на обучение за повишаване на квалификацията и усъвършенстване на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа;
 • Създаване на среда на повишена отговорност към качеството на предлаганите продукти и услуги, чрез реализация на принципа на съпричастност към крайните резултати;
 • Непрекъснато подобряване на инфраструктурата, работната среда, наличната техника и медицинската апаратура;
 • Разработване, клинично изпитване и прилагане на съвременни високоефективни методи и технологии за диагностика и лечение.

Ръководството е създало условия за стриктно спазване изискванията на СУК в Организацията и за активно съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.

Като Изпълнителен Директор на Втора Специализирана Акушеро- Гинекологична Болница „Шейново” ЕАД,
ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА

Изп.Директор: Д-р Румен Велев

София, 14.09.2009 г.