Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД Oбявява конкурс

                                              

 

О Б Я В А

 

             На основание чл. 90 от КТ, чл. 11 ал. 1 и чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД обявява конкурс за следните свободни длъжности в лечебното заведение както следва:

Лекар специализант по „Акушерство и гинекология” - 2 места.

  1. Необходими документи за участие в конкурса:
  • Заявление за участие в конкурса, в свободен текст;
  • Автобиография в европейски формат;
  • Копие от диплом за завършено висше медицинско образование и приложенията към нея;
  • Документ, удостоверяващ членство в БЛС;
  • Мотивационно писмо.
  1. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

3.1 Първи етап:

- Проверка на подадените документи при спазване на ЗЗЛД. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват и обработват за целите на подбора относно обявената позиция.

3.2 Втори етап:

- Провеждане на събеседване с одобрените кандидати от първия етап, с цел проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност.

Документите ще се приемат в срок до 09.06.2021 г. – включително в Деловодството на болницата.

Изпълнителен директор:

д-р Румен Велев

Дата на публикуване на обявата: 10.05.2021г.