Административно стопански блок

Административно стопански блок

За нас:

Административно-стопанският блок е функционално-обособена структура, предназначена за планиране и осигуряване на необходимите за функциониране на болницата финансови, материални, енергийни и човешки ресурси, както и контрол на тяхното рационално използване.
Административно-стопанският блок се състои от следните административно-стопански и обслужващи звена, които не участват пряко в лечебната и диагностичната дейност на болницата:

Административни звена:

  • Финансово-счетоводен отдел
  • Административен отдел
  • Информационен отдел
  • Отдел Обществени поръчки

Стопански звена:

  • Пералня
  • Стерилизация
  • Кетеринг

Дейността, осъществявана от АСБ има за цел да осигурява, обезпечава и поддържа ефективно нормалното функциониране на медицинската дейност в Болницата.

Заместник Директор Административно - Търговска дейност: 
Росица Маркова 02 9659 436

Главен счетоводител:
Мирослава Борисова 02 9659 425

Зам.Гл.счетоводител: Румяна Станкова

Счетоводител: Катя Върбанова

Касиер счетоводител: Нина Кузманова

Счетоводство: 02 9659 471

Склад: Женя Стефанова 02 9659 417

Юрист обществени поръчки: Надя Бозаджиева 02 9659 469

Експерт обществени поръчки: Ванеса Драгомирова 02 9659 469

Личен състав: Десислава Георгиева Гешева-Бончева 02 9659 428

Инспектор Обществено Здраве: Бисерка Момчилова

Технически Организатор: Константин Ковачев

Технически Сътрудник: Розалия Никова

Управител Болнична Аптека: маг.фармацевт Марияна Младенова

Уважаеми пациенти задайте вашите въпроси към нашия екип