Архив

29.10.2018г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява обществена поръчка за избор на изпълнител за „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД” на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
прочети повече

31.05.2018г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител за „Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци“
прочети повече

14.02.2018г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител за „Доставка на шевен хирургичен материал”
прочети повече

15.12.2017г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител за „Доставка на хигиенни материали”
прочети повече

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява обществена поръчка за избор на изпълнител за „Доставка нанетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД” на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  
прочети повече

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП
за избор на изпълнител за “СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ”, изх. № 732 от 16.05.2016 г., с приложени към обявата: одобрена от възложител документация, техническа спецификация и приложения към документацията.“,
прочети повече

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В Процедура по Събиране на оферти
с предмет: Доставка на лекарствени продукти, на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768
прочети повече

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В Процедура по Събиране на оферти
с предмет: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768
прочети повече

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В Процедура по Събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП
с предмет: ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768
прочети повече

01.02.2017г.
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В Процедура по Събиране на оферти с обява /след 14.04.2016г./
с предмет: “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” за нуждите на ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД по обособени позиции.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768
прочети повече

13.03.2017г.
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В Процедура по Събиране на оферти с обява /след 14.04.2016г./
с предмет: "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново” ЕАД , организира провеждане на обществена поръчка, на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП, чрез обява с предмет: Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с допълнителна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве“, в изпълнение на Дейност 3 по Проект БГ 07-49/30.04.2015 г. „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-128 от 14 септември 2015 г. и предстоящ да бъде сключен, Анекс към същия договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768
прочети повече

Процедури по ЗОП 2018

ОП с № 00243-2018-0008 от 05.11.2018
„Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за имунология за апарат LUMIPULSE G1200“
прочети повече

ОП с № 00243-2018-0007 от 16.08.2018
„Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на медицински консумативи и превързочни материали“
прочети повече

ОП с № 00243-2018-0006 от 06.08.2018
„Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура две обособени позиции“, в изпълнение на дейности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, BG05М9ОР001 – 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ за изпълнение на проект BG05М9ОР001 – 4.001-0143 „Начален старт на живота – Ранна подкрепа на преждевременно и рисково новородени и техните семейства“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05М9ОР001 – 4.001-0143 – С01 от 21.11.2017 г. сключен между Министерство на труда и социалната политика, в качеството на управляващ орган и „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД, в качеството си на Бенефициент.
прочети повече 

ОП с № 00243-2018-0005 от 04.07.2018
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 00243-2018-0005
прочети повече

ОП с № 00243-2018-0004 от 01.06.2018
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и медицинско и стопанско оборудване“ с № 00243-2018-0004
прочети повече 

ОП с № 00243-2018-0003 от 14.05.2018
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти"
прочети повече 

ОП с № 00243-2018-0002 от 13.03.2018
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж/ инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура - Кула за ендоскопско оборудване с видеоцентър“ - № 00243-2018-0002
прочети повече

ОП с № 00243-2018-0001 от 19.02.2018
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване“ - № 00243-2018-0001
прочети повече 

Процедури по ЗОП 2017

ОП с № 00243-2017-0009 от 15.11.2017
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД с № 00243-2017-0009
прочети повече 

ОП с № 00243-2017-0008 от 10.10.2017
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД за срок от 24 месеца“ с № 00243-2017-0008
прочети повече 

ОП с № 00243-2017-0007 от 11.08.2017
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа за срок от 24 (двадесет и четири) месеца за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД“ с № 00243-2017-0007.
прочети повече

ОП с № 00243-2017-0006 от 28.06.2017
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 00243-2017-0006 28.06.2017 г.
прочети повече

ОП с № 00243-2017-0005 от 08.06.2017
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински консумативи и превързочни материали“ с № 00243-2017-0005
прочети повече

ОП с № 00243-2017-0004 от 23.05.2017
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“ с № 00243-2017-0004
прочети повече

ОП с № 00243-2017-0003 от 21.04.2017
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на лекарствени продукти”,
прочети повече

ОП с № 00243-2017-0002 от 04.04.2017
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява
ПРОЦЕДУРА за договаряне без обявление ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи.”,
прочети повече

ОП с № 00243-2017-0001 от 13.01.2017
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Извънгаранционнотехническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части, профилактика и ремонт на медицинска апаратура и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация.”,
прочети повече

ОП с № 00243-2016-0005 от 04.11.2016
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„ ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ”,
прочети повече

Вътрешна нормативна уредба

  1. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВЪВ ВТОРА САГБАЛ "ШЕЙНОВО” ЕАД 00243-2014-Правила ЗОП BG-София
  2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА ВТОРА САГБАЛ "ШЕЙНОВО” ЕАД 00243-2014-Правила профил BG-София

12.02.2016
„Предварителни обявления, на основание чл. 22б, ал.2, т.1 от ЗОП за доставки и услуги, публикувани в РОП, на адрес:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 713068 
ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 713069 

26.01.2015
Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) 644882 
Предварителна информация BG-София 

26.01.2015
Предварително обявление за обществена поръчка 644884 
Предварително обявление за ОП BG-София 

Процедури по ЗОП - преди 14. Април 2016

30.03.2015
Обобщена информация чл. 44, ал. 10 

ОП с № 00243-2016-0003 от 11.04.2016
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ”,
прочети повече

ОП с № 00243-2016-0002 от 11.04.2016
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ”, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – “Доставка на медицински консумативи”,
Обособена позиция №2 – “Доставка на превързочни материали”;
прочети повече 

00243-2016-0001 от 21.03.2016
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ”, с №00243-2016-0001
прочети повече

00243-2015-0007 от 16.12.2015
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с мобилна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве ”, в изпълнение на дейности по Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве”, Мярка 6: „Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години с акцент върху ромското население“, по Проект БГ 07-49/30.04.2015 г. „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-128 от 14 септември 2015 г., с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
прочети повече

00243-2015-0006 от 15.09.2015
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ, съгласно приложената техническа спецификация Приложения № 1А, 1Б и 1В по три обособени позиции. В обособените позиции са включени групи и номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация. Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части, профилактика и ремонт на медицинска апаратура и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация.
прочети повече

00243-2015-0005 от 29.07.2015
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”
прочети повече

00243-2015 от 25.06.2015
ОП ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБОРУДВАНИ МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТИ НА „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 25.06.2015 прочети повече

00243-2015-0004 от 08.06.2015
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ”
прочети повече

00243-2015-0003 от 26.03.2015
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка на Договаряне без обявление
“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” по обособени позиции и подпозиции номенклатури, както следва:
прочети повече

00243-2015-0002 от 27.02.2015
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ” по обособени позиции:
1. Обособена позиция №1 – “Доставка на медицински консумативи”
2. Обособена позиция №2 – “Доставка на превързочни консумативи”
за нуждите на “Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
прочети повече

00243-2015-0001 от 13.02.2015
Процедура за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
прочети повече

00243-2014-0007 от 16.12.2014
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
прочети повече

00243-2014-0006 от 17.11.2014
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви”
прочети повече

ОП Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на автомати за храна 25.07.2014
прочети повече

ОП Търг с тайно наддаване за следния обект: Кафе с площ 47 кв.м 25.07.2014
прочети повече

00243-2014-0005 BG-София ОП ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ.30.06.2014 прочети повече 

ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ.19.06.2014 00243-2014-0004 прочети повече 

ОП ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ.11.06.2014 ДОСИЕ 00243-2014-0003 прочети повече

Публични покани

23.12.2015г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” е с ID 9049235

"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” за доставка при най-благоприятни за Възложителя условия.
прочети повече

16.12.2015г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ шевен материал е с ID 9049052

"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет „Доставка на шевен и хирургичен материал”- периодично повтарящи се доставки на шевен и хирургичен материал за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, съгласно техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана, публикувана на профила на купувача, с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за Възложителя условия.
прочети повече

28.10.2015г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ”

"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет "„Доставка на хигиенни консумативи” - периодично повтарящи се доставки на хигиенни консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, съгласно техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана, публикувана на профила на купувача, с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за Възложителя условия.
прочети повече

29.05.2015г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Извършване на текущи ремонти и строително-монтажни работи на обекти в сградата на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД”
прочети повече 

27.05.2015г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ “А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ
“Абонаментно обслужване и съпътстващи дейности при ползване
на специализирани програмни продукти“
за нуждите на «Втора САГБАЛ Шейново» ЕАД
код 72267100
прочети повече

08.05.2015г.
ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
С ПРЕДМЕТ “СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ”
ОДОБРЕНА СЪС ЗАПОВЕД №078 /08.05.2015 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД
прочети повече

05.05.2015г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ “А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ
“Абонаментно обслужване на специализирани програмни продукти“за нуждите на «Втора САГБАЛ Шейново» ЕАД
прочети повече

07.04.2015г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ”
прочети повече

24.09.2014г.
Публична покана с уникален код 9033959 на "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД с предмет "„Доставка на хигиенни консумативи” - периодично повтарящи се доставки на хигиенни консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, съгласно техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана, публикувана на профила на купувача, с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за Възложителя условия. Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на перилни и миещи средства, почистващи препарати, изделия за почистване, полиетиленови торби за отпадъци, изделия от хартия за еднократна употреба и изделия за еднократна болнична употреба." ще бъде публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 24.09.2014 15:05 ч. до 03.10.2014 г. 23:59

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ” 24.09.2014 прочети повече

Архив на процедури

19.09.2016 г.
Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София 

18.07.2016 г.
Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София

19.04.2016 г. 

Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Строително-монтажни работи ID 9042299" Извършени плащания BG-София > 


19.02.2016 г. 

Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София > 

19.01.2016 г. 

Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ " Доставка на канцеларски материали и тонер касети" 
Извършени плащания BG-София > 

27.08.2015 г. 
Информация по чл. 22б, ал.2, т. 16 от ЗОП към процедура за 
„Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и персонала на Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД 00243-2013-0010“ 

Освободена гаранция > 

20.10.2015 г. 
Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София > 
19.08.2015 г. 
Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал"Извършени плащания BG-София > 


19.07.2015 г. 
Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Дезинфектанти" 
Извършени плащания BG-София > 
Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал"Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ " Доставка на канцеларски материали и тонер касети" 
Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" Извършени плащания BG-София > 


19.06.2015 г. 
Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Дезинфектанти" 
Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти " 00243-2014-0002Извършени плащания BG-София 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал"Извършени плащания BG-София > 
17.06.2015 г. 
Справка за освободени гаранции за доставка на лабораторни консумативи през 2014 г. 
Справка за освободени гаранции > 

17.06.2015 г. 
Справка за изпълнението на договорите сключени след проведената процедура за доставка на медицинския консуматив през 2014 г. 
Справка за изпълнението на договорите > 
Към АОП - 
Софарма трейдинг АД - 672094 

Медицинска Техника Инженеринг ООД - 672047 

Инфомед ЕООД - 672048 

РСР ЕООД - 672050 

Хелмед България ЕООД - 672051 

Бикомед ООД - 672052 

Соломед ООД - 672043 

Юнимедика ЕООД - 672040 


10.06.2015 г. 
Справка за изпълнението на договорите сключени след проведената процедура за доставка на лекарствени средства през 2014 г. 

Справка за изпълнението на договорите > 
Към АОП - 

Ей енд Ди Фарма България ЕАД - 671063 

Медекс ООД - 671054 

Новимед ООД - 671056 

Търговска Лига Национален Аптечен Център АД - 671057 

Либра ЕАД - 671047 

Про Фармация ЕООД - 671049 

Софарма Трейдинг АД - 671051 

Булмар МЛ ООД - 671053 

Цито Къмпани ООД - 671045 

Екос Медика ООД - 671040 

Б. Браун Медикал ЕООД - 671176 


20.05.2015 г. 
Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Дезинфектанти" 
Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти " 00243-2014-0002Извършени плащания BG-София 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоръжения" 00243-2014-0003 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи" 00243-2014-0003 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Шевен материал" 00243-2014-0005 
Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи" 00243-2013-0006 Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали "00243-2014-0008 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал" 0243-2014-0010 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоръжения" 00243-2015-0007 Извършени плащания BG-София > 

20.04.2015 г. 

Информация за извършени плащания 00243-2014-0002 Извършени плащания BG-София > 
Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти "
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Дезинфектанти" 
00243-2014 Извършени плащания BG-София > 

0243-2014 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци"
00243-2014-0008 Извършени плащания BG-София > 
Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали "
0243-2014-0010 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал" 
00243-2013-0004 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоръжения" 


18.03.2015 г. 
Информация за извършени плащания 
00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоръжения
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри"
0243-2014 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци"
00243-2014-0002 Извършени плащания BG-София > 
Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти "
00243-2013-0003 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи"
00243-2014-0008 Извършени плащания BG-София > 
Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали "
0243-2014-0010 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал" 


19.02.2015 г. 
Информация за извършени плащания 

00243-2013-0004 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоръжения" 

00243-2014 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Дезинфектанти"
00243-2014 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"
00243-2014 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри"
0243-2014 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци"
00243-2014-0002 Извършени плащания BG-София > 
Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти "
00243-2013-0003 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи"
00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоръжения"
00243-2014-0008 Извършени плащания BG-София > 
Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали "
0243-2014-0010 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал" 


20.01.2015 г. 
Информация за извършени плащания 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Шевен материал" 
00243-2013-0005 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоръжения" 
00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал" 
0243-2014-0010 Извършени плащания BG-София > 
Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали " 
00243-2014-0008 Извършени плащания BG-София > 
Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти " 
00243-2014-0002 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоражения" 
00243-2013-0004 Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Дезинфектанти" 
00243-2014 Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" 
00243-2014 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ " Доставка на канцеларски материали и тонер касети" 
00243-2013 Извършени плащания BG-София > 
div class = "hr">
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" 
0243-2014 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали" 
00243-2014 Извършени плащания BG-София > 

22.12.2014 г. 
Информация за извършени плащания по 
Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали " 00243-2014-0008 Извършени плащания BG-София > 
Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали " 00243-2014-0008 Извършени плащания BG-София > 

Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти " 00243-2014-0002Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоръжения" 00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Шевен материал" 00243-2013-0005Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи" 00243-2013-0003 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал" 0243-2014-0010 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоражения" 00243-2013-0004 Извършени плащания BG-София > 
20.11.2014 г. 
Информация за извършени плащания по 
Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти " 00243-2014-002Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи" 00243-2013-0006 Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоражения" 00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Медицински консумативи и превързочни материали" 00243-2014-0008 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Шевен материал" 00243-2013-0005Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Дезинфектанти" 00243-2014 Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали" 00243-2013 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" 00243-2014Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ " Други" 0243-2013 Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал" 0243-2014-0010 Извършени плащания BG-София > 

по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" 0243-2014Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи" 00243-2013-0003 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоражения" 00243-2013-0007 Извършени плащания BG-София > 
по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извършване на ремонти, СМР в обекта на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД" 00243-2013-0007 Извършени плащания BG-София > 
20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти " 00243-2014-002 Извършени плащания BG-София > 
20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи" 00243-2013 Извършени плащания BG-София > 
20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Извън гаранционно обслужване на медицинска апаратура и съоражения" 00243-2014 Извършени плащания BG-София > 
20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Медицински консумативи и превързочни материали" 00243-2014 Извършени плащания BG-София > 
20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Шевен материал" 00243-2013-0005 Извършени плащания BG-София > 

20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Дезинфектанти" 00243-2014 Извършени плащания BG-София > 
20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ " Доставка на канцеларски материали и тонер касети" 00243-2013 Извършени плащания BG-София > 
20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински формуляри" 00243-2014 Извършени плащания BG-София > 
20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали" 00243-2013 Извършени плащания BG-София > 
20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ " Други" 0243-2013 Извършени плащания BG-София > 

20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на готова храна за болни и персонал" 0243-2014-0010 Извършени плащания BG-София > 
20.10.2014 г. Информация за извършени плащания по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" 0243-2014 Извършени плащания BG-София > 
Информация за изпълнение на Договор от 05.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626938 
Информация за изпълнение на Договор от 05.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626936
Информация за изпълнение на Договор от 05.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0003 BG-София 626933
Информация за изпълнение на Договор от 05.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0003 BG-София 626932
Информация за изпълнение на Договор от 05.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0003 BG-София 626931
Информация за изпълнение на Договор от 05.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0003 BG-София 626930
Информация за изпълнение на Договор от 05.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0003 BG-София 626929
Информация по процедура за Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги, включително профилактика. 00243-2014-0003 BG-София 626870
Информация по Открита процедура за Периодично повтарящи се поръчки. 00243-2014-0003 BG-София626767
Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София <a626749
Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626751
Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626752
Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626748
Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626747
Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626746
Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626545
Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626743
Информация за изпълнение на Договор от 02.09.2013 г. по ОП ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. 00243-2013-0004 BG-София 626742
Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626419
Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626417
Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626413
Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626409
Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626408
Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626406
Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626305
Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626326
Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626327
Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626328
Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626329
Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626331
Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626333
Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626340
Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626303
Информация за изпълнение на Договор от 15.08.2013 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0003 BG-София 626403
Информация за изпълнение на Договор от 30.09.2014 г. по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00243-2013-0004 BG-София 626334