ОП с № 00243-2016-0002 от 11.04.2016

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2016-0002 от 11.04.2016
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – “Доставка на медицински консумативи”, Обособена позиция №2 – “Доставка на превързочни материали”;

15.02.2017г. 
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - "Соломед" ЕООД тук 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - "МТИ" ООД тук 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - "Софинформпродукт - Грозданов" ЕООД тук 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - "Истлинк България" ООД тук 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - "Агарта - ЦМ" ЕООД тук 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - "Инфомед" ЕООД тук 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - "Вега Медикал" ЕООД тук 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - "Медилон" ЕООД тук 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - "Вакпак Медикал" ООД тук 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - "Елпак Лизинг" ЕООД тук 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - "Бикомед" ООД тук 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - "Булмар МЛ" ООД тук 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - "Софарма Трейдинг" АД тук 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - "Хелмед България" ЕООД тук 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - "Диамед" ООД тук 

25.10.2016г. 
Информация за освободени гаранции за участие - мед.консуматив: 

14.10.2016г. 
Информация за сключени договори за доставка на медицински консумативи: 
1. Договор № 68 от 14.09.2016 г. с „Бикомед“ ООД; 
2. Договор № 69 от 15.09.2016 г. с .“Булмар - МЛ“ ЕООД 
3. Договор № 70 от 15.09.2016 г. със „Софарма Трейдинг“ АД; 
4. Договор № 71 от 15.09.2016 г. със „Соломед“ ЕООД; 
5. Договор № 72 от 15.09.2016 г. с „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД; 
6. Договор № 73 от 17.09.2016 г. Със “Софинформпродукт - Грозданов“ ЕООД; 
7. Договор № 74 от 19.09.2016 г. с „Истлинк България“ ООД; 
8. Договор № 75 от 19.09.2016 г. с „Агарта - ЦМ“ ЕООД; 
9. Договор № 76 от 19.09.2016 г. с „Инфомед“ ЕООД; 
10. Договор № 77 от 19.09.2016 г. с „Вега Медикал“ ЕООД; 
11. Договор № 78 от 19.09.2016 г. с „Хелмед България“ ЕООД; 
12. Договор № 79 от 27.09.2016 г. с „Медилон“ ЕООД; 
13. Договор № 80 от 27.09.2016 г. с „Диамед“ ООД; 
14. Договор № 81 от 07.10.2016 г. с „ВАКПАК Медикал“ ООД; 
15. Договор № 82 от 07.10.2016 г. с „Елпак Лизинг“ ЕООД; 

15.09.2016г. 
РЕШЕНИЕ 758 от 24.08.2016 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Към АОП - 746104 

10.08.2016г. 
Решение за класиране и одобрен от възложител Протокол № 2 на комисията за провеждане на открита процедура за доставка на мед.консумативи и превързочни материали по обособени позиции, вкл. Приложение № 1 и Приложение № 2 към протокола и към решението за класиране и Приложения №№ от 3 до 17 към решението за класиране.

Решение за класиране 

Протокол № 2 на комисията 

Приложение № 1 и Приложение № 2 към протокола и към решението 

04.07.2016г. 
Съобщение, 
на основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП /отм за отваряне на ценовите оферти, при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП /отм./ на 07.07.2016 г. от 12,00 часа в сградата на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, ул. Шейново № 19 

Таблица с резултатите от оценяване на техническите оферти по показател «качество», неразделна част към съобщението, по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ” 

30.05.2016г. 
Протокол № 1 от работата на комисията, по чл. 68, ал.7 от ЗОП /отм./ от 30.05.2016 г. по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ” Протокол № 1 

03.05.2016г. 
Отговор - разяснение по чл. 29, ал. 1 от ЗОП от 22.04.2016 г. по повод запитване от заинтересовано лице от 03.05.2016 г. по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ” Разяснение - 

28.04.2016г. 
Отговор - разяснение по чл. 29, ал. 1 от ЗОП от 22.04.2016 г. по повод запитване от заинтересовано лице от 25.04.2016 г.“ по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ” Разяснение - 

22.04.2016г. 
Отговор - разяснение по чл. 29, ал. 1 от ЗОП от 22.04.2016 г. по повод запитване от заинтересовано лице от 20.04.2016 г. по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ” Разяснение - 

11.04.2016г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – “Доставка на медицински консумативи”, Обособена позиция №2 – “Доставка на превързочни материали”; с № 00243-2016-0002 

ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ 718 от 11.04.2016 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 

Решение Към АОП - 727019 

Решение - 

Обявление Към АОП - 727020 

Обявление - 

Документацията за участие можете да намерите тук.