ОП с № 00243-2018-0002 от 13.03.2018

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2018-0002 от 13.03.2018

27.09.2018г. 
Обявление за приключване на договор за ОП № 49/22.05.2018 г. с "Инфомед" ЕООД можете да намерите тук - 


 

01.06.2018г. 
Обявление за възложена поръчка ID: 849289 можете да намерите тук - 

Договор № 49 от 22.05.2018 г. "Инфомед" ЕООД тук - 


 

23.04.2018г. 
Решение № 47 от 23.04.2018 г. можете да намерите тук - 

Доклад на комисията можете да намерите тук - 

Протокол № 1 от работата на комисията можете да намерите тук - 


 

11.04.2018г. 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД
Във връзка с обявена открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура - Кула за ендоскопско оборудване с видеоцентър“ за нуждите на Втора САГБАЛ ”Шейново” ЕАД, одобрена Решение № 42 от 12.03.2018г. на Изпълнителния директор, (РОП № 834421), Обявление № 43 от 12.03.2018г (АОП № 834423) пр. № 00243-2018-0002 в АОП, на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, 
КАНИ всички участници и представители на средствата за масово осведомяване да присъстват при отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 17.04.2018 год. от 11,00 часа в административната сграда на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, гр.София, ул.“Шейново“ № 19, в стаята на отдел „Обществени поръчки“.


 

13.03.2018г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж/ инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура - Кула за ендоскопско оборудване с видеоцентър“ - № 00243-2018-0002 


ОДОБРЕНА С Решение № 42 от 12.03.2018 г. можете да намерите тук - 

Решение Към АОП - 834421 

Обявление № 43 от 12.03.2018 г. можете да намерите тук - 

Обявление Към АОП - 834423 

Документацията за участие можете да намерите тук.