ОП с № 00243-2018-0006 от 06.08.2018

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2018-0006 от 06.08.2018

14.01.2019г. 
Обявление за приключване на договор № 81/19.09.2017 г. "Медилон" ЕООД можете да намерите тук - 

25.10.2018г. 
Обявление за възложена поръчка ID: 874497 можете да намерите тук - 

Договор за възлагане 81 от 19.09.2018 г. можете да намерите тук - 

Приложения към Договор за възлагане 81 от 19.09.2018 г. можете да намерите тук - 

29.08.2018г. 
Решение № 138 от 29.08.2018 г. можете да намерите тук - 

Доклад на комисията можете да намерите тук - 

Протокол № 2 от работата на комисията можете да намерите тук - 

Протокол № 1 от работата на комисията можете да намерите тук - 

23.08.2018г. 
Съобщение за отваряне на ценовите предложения можете да намерите тук - 

06.08.2018г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД в изпълнение на дейности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, BG05М9ОР001 – 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ за изпълнение на проект BG05М9ОР001 – 4.001-0143 „Начален старт на живота – Ранна подкрепа на преждевременно и рисково новородени и техните семейства“, „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура две обособени позиции“ - № 00243-2018-0006, 

одобрена с Решение № 117 от 02.08.2018 г. можете да намерите тук - 

Решение към АОП - 860757 

Обявление № 118 от 02.08.2018 г. можете да намерите тук - 

Обявление към АОП - 860758 

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук  

Документацията за участие можете да намерите тук.