00243-2015-0007 от 16.12.2015

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2015-0007 от 16.12.2015

18.07.2016 г.
Информация за извършени плащания по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с мобилна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве“
 Извършени плащания BG-София > 

20.06.2016 г.
Информация за извършени плащания по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с мобилна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве“ 
Извършени плащания BG-София >

05.04.2016г.
„Информация за освободени гаранции за участие в процедура № 00243-2015-0007, на основание чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП“
Отворете тук.

17.03.2016г.
Информация за сключени договори по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с мобилна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве“, в изпълнение на Дейност 3 по Проект БГ 07-49/30.04.2015 г. „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-128 от 14 септември 2015 г.“

Сключен договор с фирма "Медилон ЕООД" № 30 / Обособена позиция / Заглавие:Доставка на „Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с мобилна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве“
Отворете тук

Информация за сключен договор публикувана в РОП под № 720110 на адрес: Към АОП 720110 

29.02.2016г.
Протокол № 2 от работата на комисията
Отворете тук.

Решение за класиране на участниците
Отворете тук.

24.02.2016г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО:
Провеждане на обществена поръчка с предмет: „Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с мобилна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве“

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, каним на 29.02.2016 г. от 08,30 часа всички участници, представители на средствата за масово осведомяване и други лица да присъстват при отваряне и оповестяване на ценовите предложения в обществена поръчка с предмет: „Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с мобилна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве“, в сградата на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, ул.“Шейново“ № 19, стая „Обществени поръчки“, сутерен. В изпълнение на чл. 69а, ал.3 от ЗОП, резултатите от оценяване на офертата на участника МЕДИЛОН“ ЕООД за предложените от него гаранционни срокове за всеки от апаратите, със средноаритметична стойност (в месеци), възлизаща на 18,6 месеца, получената оценка по Показател 2 е 20 точки.

12.02.2016г.
„Протокол № 1 по чл. 68, ал.7 от ЗОП от 12.02.2016 г.“ Отворете тук.

18.01.2016г.
Решение за промяна на основание чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП
Към АОП 708188 

14.01.2016г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО:
Провеждане на обществена поръчка с предмет: „Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с мобилна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве“

На основание чл. 68, ал. 2, във връзка с чл. 58а, ал. 4 от ЗОП, Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД уведомява участниците в открита процедура с предмет „Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с мобилна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве“
за публично отваряне на офертите, което ще се състои на 18.01.2016 г. от 11,00 часа
в административната сграда на възложителя - Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД, гр. София, ул. „Шейново” № 19.

16.12.2015г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с мобилна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве ”, в изпълнение на дейности по Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве”, Мярка 6: „Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години с акцент върху ромското население“, по Проект БГ 07-49/30.04.2015 г. „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-128 от 14 септември 2015 г., с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ 655 от 16.12.2015 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД

Решение Към АОП - 702883 

Обявление Към АОП - 702885

Документацията за участие можете да намерите тук.