13.03.2017г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ “Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с допълнителна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве“, в изпълнение на Дейност 3 по Проект БГ 07-49/30.04.2015 г. 13.02.2017

 

25.04.2017 г. 

Съобщение по чл.193 от ЗОП за прекратяване възлагането на поръчката чрез събиране на оферти с обява с предмет: доставка на Оборудване на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД с допълнителна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве по Проект БГ 07-49/30.04.2015г. съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-128/14.09.2015 г., с ID 9062258 в РОП.


по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с мобилна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве“ Прекратяване > 


21.03.2017г.

  • Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти тук. 
    Към АОП - 9062531 


13.03.2017г.

  • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В Процедура по Събиране на оферти с обява /след 14.04.2016г./
    с предмет: "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново” ЕАД , организира провеждане на обществена поръчка, на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП, чрез обява с предмет: Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с допълнителна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве“, в изпълнение на Дейност 3 по Проект БГ 07-49/30.04.2015 г. „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-128 от 14 септември 2015 г. и предстоящ да бъде сключен, Анекс към същия договор 
    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
    "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768


Обява за Обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  

Към АОП - 9062258Документацията за участие можете да намерите тук.