ID 9049052

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ ПП 16.12.2015

 

18.07.2016г. 

Информация за извършени плащания по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ШЕВЕН И ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” 
за нуждите на 
“Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
Извършени плащания BG-София > 


    02.03.2016 г.

 

    Информация за сключени договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ШЕВЕН И ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ”,
    Фирма „Б.Браун Медикал“ ЕООД Договор 26 от 19.02.2016г.

 Сключен договор BG-София 

    Фирма „Екос Медика“ ООД Договор 27 от 19.02.2016г.

 Сключен договор BG-София 

    Фирма „Вега Медикал“ ЕООД Договор 28 от 19.02.2016г.

 Сключен договор BG-София 

    Фирма „Сърджимед“ ЕООД Договор 29 от 19.02.2016г.

 Сключен договор BG-София 


    05.02.2016 г.

 

    „Утвърден Протокол по чл. 101г, ал.4 от ЗОП от работата на комисията в процедура по реда на глава осма „а“

 

    за „ ДОСТАВКА НА ШЕВЕН И ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ”, включително приложения №№ от 1 до 5.

 

Протокол по чл. 101г, ал.4 

    >

 

Приложения № от 1 до 4 

    >

 

Приложения № 5 

    >

 


16.12.2015г.

   • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ ДОСТАВКА НА ШЕВЕН И ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768

 

    Документацията за участие можете да намерите тук.

 

    Към АОП -

 9049052