Поръчки 2019 г.

ОП с № 00243-2019-0010 от 31.10.2019

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на лабораторни реактиви и консумативи“ 00243-2019-0010

прочети повече

ОП с № 00243-2019-0006 от 16.09.2019

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали" № 00243-2019-0006

прочети повече

ОП с № 00243-2019-0004 от 04.07.2019

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 00243-2019-0004

прочети повече

ОП с № 00243-2019-0003 от 05.06.2019

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти" № 00243-2019-0003

Прочети повече

ОП с № 00243-2019-0002 от 15.04.2019
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване“ 00243-2019-0002 
прочети повече

ОП с № 00243-2019-0001 от 18.01.2019
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на лабораторни реактиви и консумативи“ 00243-2019-0001 
прочети повече

16.10.2019г.

ОП с № 00243-2019-0009 от 16.10.2019

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява публично състезание с предмет „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група“  - 00243-2019-0009

прочети повече

11.03.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител за „Доставка на шевен хирургичен материал”
прочети повече


30.01.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на хигиенни материали”
прочети повече

ОП с № 00243-2019-0008 от 15.10.2019

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на пряко договаряне с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Втора САГБАЛ - Шейново“ ЕАД“ - 00243-2019-0008

прочети повече

ОП с № 00243-2019-0007 от 15.10.2019

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на пряко договаряне с предмет „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа за срок от 24 месеци за нуждите на „Втора САГБАЛ - Шейново“ ЕАД“ - 00243-2019-0007

прочети повече

ОП с № 00243-2019-0005 от 09.07.2019

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и медицинско и стопанско оборудване“ с № 00243-2019-0005

прочети повече