Доставка на медицински консумативи

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2019-0006 от 16.09.2019

 

 

16.03.2021г.
Обявление за приключване на договори

Обявление за приключване на договор за ОП № 75/17.12.2019 г. "Софарма Трейдинг" АД тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 76/17.12.2019 г. "МТИ" ООД тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 77/17.12.2019 г. "Вега Медикал" ЕООД тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 78/17.12.2019 г. "Медилон" ЕООД тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 79/17.12.2019 г. "Хелмед България" ЕООД тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 80/17.12.2019 г. "Елпак - Лизинг" ЕООД тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 81/17.12.2019 г. "Ка - М Медикъл" ЕООД тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 82/17.12.2019 г. "ЕКОС Медика" ООД тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 83/17.12.2019 г. "Софинформпродукт - Грозданов" ЕООД тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 84/17.12.2019 г. "Фьоникс Фарма" ЕООД тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 85/17.12.2019 г. "Соломед" ЕООД тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 86/17.12.2019 г. "Истлинк България" ООД тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 87/17.12.2019 г. "РСР" ЕООД тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 88/19.12.2019 г. "Агарта - ЦМ" ЕООД тук:

 

20.01.2020 г.

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук

Договор № 75 от 17.12.2019 г. "Софарма Трейдинг" АД можете да намерите тук

Договор № 76 от 17.12.2019 г. "Медицинска Техника Инженеринг" ООД можете да намерите тук

Договор № 77 от 17.12.2019 г. "Вега Медикал" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 78 от 17.12.2019 г. "Медилон" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 79 от 17.12.2019 г. "Хелмед България" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 80 от 17.12.2019 г. "Елпак - Лизинг" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 81 от 17.12.2019 г. "Ка - М Медикъл" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 82 от 17.12.2019 г. "ЕКОС Медика" ООД можете да намерите тук

Договор № 83 от 17.12.2019 г. "Софинформпродукт - Грозданов" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 84 от 17.12.2019 г. "Фьоникс Фарма" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 85 от 17.12.2019 г. "Соломед" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 86 от 17.12.2019 г. "Истлинк България" ООД можете да намерите тук

Договор № 87 от 17.12.2019 г. "РСР" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 88 от 19.12.2019 г. "Агарта - ЦМ" ЕООД можете да намерите тук

13.12.2019 г.

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук

26.11.2019г.
Решение № 176 от 25.11.2019 г. можете да намерите тук
 
Приложение 1 към Решение № 176 от 25.11.2019 г. можете да намерите тук
 
Приложение 2 към Решение № 176 от 25.11.2019 г. можете да намерите тук
 
Решение № 177 от 25.11.2019 г. можете да намерите тук
 
Доклад на комисията можете да намерите тук
 
Протокол № 1 от работата на комисията можете да намерите тук
 
Приложение 1 към Протокол № 1 можете да намерите тук
 
Приложение 2 към Протокол № 1 можете да намерите тук


05.11.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали" с № 00243-2019-0006 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявена открита процедура с предмет: “Доставка на медицински консумативи и превързочни материали” за нуждите на „Втора САГБАЛ ”Шейново” ЕАД, одобрена с Решение № 143 от 16.09.2019г. (ID № 933325) на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на РОП и Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) № 144 от 16.09.2019г. (ID № 933326), по партида № 00243-2019-0006, на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП,

КАНИ всички участници и представители на средствата за масово осведомяване да присъстват при обявяване резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 08.11.2019 год. от 11,00 часа в административната сграда на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, гр.София, ул.“Шейново“ № 19, в стаята на отдел „Обществени поръчки“.

16.09.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали" с № 00243-2019-0006

ОДОБРЕНА с Решение № 143 от 16.09.2019 г. можете да намерите тук
 
Обявление № 144 от 16.9.2019г. можете да намерите тук
 
Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук

Документацията за участие можете да намерите тук