ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2019-0009 от 16.10.2019

30.01.2020 г.

Договор № 90 от 31.12.2019 г.

"Мост Енерджи" АД можете да намерите тук

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук

 

 

19.11.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по публично състезание с предмет „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група“ - 00243-2019-0009

Протокол, утвърден на 18.11.2019 г. можете да намерите тук
 
Решение № 169 от 19.11.2019 г. можете да намерите тук


11.11.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по публично състезание с предмет „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група“ - 00243-2019-0009

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявена процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група” за нуждите на Втора САГБАЛ ”Шейново” ЕАД, одобрена с Решение № 147 от 16.10.2019г. на Изпълнителния директор (ID 939104) и публикувано Обявление за обществена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) № 148 от 16.10.2019г. (ID № 939106), в регистъра на РОП по партида № 00243-2019-0009, на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, КАНИ всички участници и представители на средствата за масово осведомяване

да присъстват при отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 14.11.2019 год. от 11,00 часа

в административната сграда на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, гр.София, ул.“Шейново“ № 19, в стаята на отдел „Обществени поръчки“.

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява публично състезание с предмет „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група“  - 00243-2019-0009

16.10.2019 г.

Решение № 147 от 16.10.2019 г. можете да намерите тук

Обявление № 148 от 16.10.2019 г. можете да намерите тук  

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук

Документацията за участие можете да намерите тук.