Доставки на лабораторни реактиви

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2019-0010 от 31.10.2019

 

30.03.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявена открита процедура с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“, открита  с Решение № 150 от 29.10.2019г. (ID  № 941746) и Обявление за поръчка № 151 от 29.10.2019г. (ID № 941745) по партида № 00243-2019-0010 в РОП,  на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП,  

КАНИ всички участници и представители на средствата за масово осведомяване да присъстват при обявяване резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 02.04.2020 г. от 11:00 часа в административната сграда на „Втора САГБАЛ –Шейново“ ЕАД, гр. София, ул. „Шейново“ № 19, в кабинета на отдел „Обществени поръчки“.

 

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на лабораторни реактиви и консумативи“ 00243-2019-0010

05.12.2019 г.

Протокол № 1 от 04.12.2019 г. можете да намерите тук

31.10.2019 г.

Решение № 150 от 29.10.2019 г. можете да намерите тук

Обявление № 151 от 29.10.2019 г. можете да намерите тук

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук

Документацията за участие можете да намерите тук