Доставки на лабораторни реактиви

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2019-0010 от 31.10.2019

 

24.08.2021 г.

Обявление за приключен договор за

ОП № 14/27.05.2020 г. "Бул Био НЦЗПБ" ЕООД можете да намерите тук:

ОП № 15/27.05.2020 г. "Диасистемс" ЕООД можете да намерите тук:

ОП № 16/27.05.2020 г. "Медиклим" ЕООД можете да намерите тук:

ОП № 17/27.05.2020 г. "Ди Ем Джи Клиник" ЕООД можете да намерите тук:

ОП № 18/27.05.2020 г. "Аквахим" АД" можете да намерите тук:

ОП № 19/27.05.2020 г. "Медицинска Техника Инженеринг" ООД можете да намерите тук:

ОП № 20/27.05.2020 г. "Ридаком" ЕООД можете да намерите тук:

ОП № 21/27.05.2020 г. "Марвена Диагностика" ЕООД можете да намерите тук:

ОП № 22/27.05.2020 г. "БГ Мед" ЕООД можете да намерите тук:

ОП № 23/28.05.2020 г. "Топ Диагностика" ООД можете да намерите тук:

ОП № 24/28.05.2020 г. "Антисел България" ООД можете да намерите тук:

 ОП № 25/28.05.2020 г. "Елпак - Лизинг" ЕООД можете да намерите тук:

ОП № 26/05.06.2020 г. "Диамед" ООД можете да намерите тук:

ОП № 27/09.06.2020 г. "Гамидор България" ООД можете да намерите тук:

 

01.07.2020 г.

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук:

Договор № 14 от 27.05.2020 г. "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 15 от 27.05.2020 г. "Диасистемс" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 16 от 27.05.2020 г. "Медиклим" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 17 от 27.05.2020 г. "Ди Ем Джи Клиник" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 18 от 27.05.2020 г. "Аквахим" АД можете да намерите тук:

Договор № 19 от 27.05.2020 г. "Медицинска Техника Инженеринг" ООД можете да намерите тук:

Договор № 20 от 27.05.2020 г. "Ридаком" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 21 от 27.05.2020 г. "Марвена Диагностика" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 22 от 27.05.2020 г. "БГ Мед" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 23 от 28.05.2020 г. "Топ Диагностика" ООД можете да намерите тук:

Договор № 24 от 28.05.2020 г. "Антисел България" ООД можете да намерите тук:

Договор № 25 от 28.05.2020 г. "Елпак Лизинг" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 26 от 05.06.2020 г. "Диамед" ООД можете да намерите тук:

Договор № 27 от 09.06.2020 г. "Гамидор България" ООД можете да намерите тук:

26.05.2020 г.

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук:

05.05.2020 г.

Решение № 47 от 05.05.2020 г. можете да намерите тук:

Приложения № 1А, № 1Б и № 1В към Решение № 47 от 05.05.2020 г. можете да намерите тук:

Приложения № 2А, № 2Б и № 2В  към Решение № 47 от 05.05.2020 г. можете да намерите тук:

Доклад на комисията можете да намерите тук:

Протокол № 2 от работата на комисията можете да намерите тук:

Приложения № 1А, № 1Б и № 1В към Протокол № 2 можете да намерите тук:

Приложения № 2А, № 2Б и № 2В към Протокол № 2 можете да намерите тук:

Решение № 48 от 05.05.2020 г. можете да намерите тук:

 

30.03.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявена открита процедура с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“, открита  с Решение № 150 от 29.10.2019г. (ID  № 941746) и Обявление за поръчка № 151 от 29.10.2019г. (ID № 941745) по партида № 00243-2019-0010 в РОП,  на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП,  

КАНИ всички участници и представители на средствата за масово осведомяване да присъстват при обявяване резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 02.04.2020 г. от 11:00 часа в административната сграда на „Втора САГБАЛ –Шейново“ ЕАД, гр. София, ул. „Шейново“ № 19, в кабинета на отдел „Обществени поръчки“.

 

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на лабораторни реактиви и консумативи“ 00243-2019-0010

05.12.2019 г.

Протокол № 1 от 04.12.2019 г. можете да намерите тук

31.10.2019 г.

Решение № 150 от 29.10.2019 г. можете да намерите тук

Обявление № 151 от 29.10.2019 г. можете да намерите тук

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук

Документацията за участие можете да намерите тук