11.03.2019

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ ДОСТАВКА НА „Доставка на шевен хирургичен материал” 11.03.2019


16.05.2019г.
Договор № 25 от 25.4.2019 г. "ЕКОС Медика" ООД можете да намерите тук   

Договор № 26 от 25.4.2019 г. "Сърджимед" ЕООД можете да намерите тук   

Договор № 27 от 10.5.2019 г. "Б. Браун Медикал" ЕООД можете да намерите тук   

Договор № 29 от 10.5.2019 г. "Вега Медикал" ЕООД можете да намерите тук   


12.04.2019г.
Протокол, утвърден на 12.04.2019 г. - можете да намерите тук   



11.03.2019г.
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В Процедура по Събиране на оферти с обява /след 14.04.2016г./
с предмет: „Доставка на шевен хирургичен материал” за нуждите на ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768


Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП ID: 9086592  

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП № 23 от 11.03.2019 г. можете да намерите тук  

Към АОП -  9086592

Документацията за участие можете да намерите тук.