Поръчки 2020 г

ОП с № 00243-2020-0001 от 23.01.2020

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на лекарствени продукти“ 00243-2020-0001

прочети повече

13.02.2020
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка на хигиенни материали”
прочети повече

19.03.2020
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП ID: 9097347

прочети повече тук: