Поръчки 2020 г

ОП с № 00243-2020-0001 от 23.01.2020

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на лекарствени продукти“ 00243-2020-0001

прочети повече

ОП с № 00243-2020-0002 от 08.06.2020

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване“ 00243-2020-0002

прочети повече

 

ОП с № 00243-2020-0003 от 11.06.2020

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“

00243-2020-0003

прочети повече

 

ОП с № 00243-2020-0004 от 12.06.2020

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“

00243-2020-0004

прочети повече

 

ОП с № 00243-2020-0005 от 15.06.2020

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на лекарствени продукти“

00243-2020-0005

прочети повече

13.02.2020
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка на хигиенни материали”
прочети повече

19.03.2020
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП ID: 9097347

прочети повече тук: