ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ:

 ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768 

28.04.2020 г.

Протокол, утвърден на 28.04.2020 г. можете да намерите тук:

19.03.2020 г.

Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП ID:  9097347 можете да намерите тук:

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП можете да намерите тук:

 Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук:

 Документацията за участие можете да намерите тук: