ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ:

 ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768 

08.06.2020 г.

Обявление за сключени договори

Договор № 10 от 14.5.2020 г. "Дитомед" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 11 от 14.5.2020 г. "Сърджимед" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 12 от 14.5.2020 г. "Соломед" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 13 от 14.5.2020 г. "Вега Медикал" ЕООД можете да намерите тук:

28.04.2020 г.

Протокол, утвърден на 28.04.2020 г. можете да намерите тук:

19.03.2020 г.

Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП ID:  9097347 можете да намерите тук:

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП можете да намерите тук:

 Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук:

 Документацията за участие можете да намерите тук: