ОП с № 00243-2020-0001 от 23.01.2020

 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2020-0001 от 23.01.2020

 

14.09.2020 г.

Обявление за приключване на договор за ОП № 3/26.03.2020 г. "Дансон - БГ" ООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 4/26.03.2020 г. "Медекс" ООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 7/30.03.2020 г. "Б. Браун Медикал" ЕООД можете да намерите тук:

24.04.2020г.

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук:

Договор № 3 от 26.03.2020 г. "Дансон - БГ" ООД можете да намерите тук:

Договор № 4 от 26.03.2020 г. "Медекс" ООД можете да намерите тук:

Договор № 7 от 30.03.2020 г. "Б. Браун Медикал" ЕООД можете да намерите тук:

30.03.2020г.

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук:

11.03.2020г.

Решение № 13/09.03.2020 г. за обябяване на класиране и определяне на изпълнители по процедурата тук:

Решение № 14 от 09.03.2020 г. за частично  прекратяване на  процедурата за неоферирани продукти  тук:

Доклад на комисията  тук:

Протокол № 1 с приложението  тук:

 

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на лекарствени продукти“ 00243-2020-0001

 27.01.2020г.

“ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявена открита процедура с предмет: “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Втора САГБАЛ ”Шейново” ЕАД, одобрена с Решение № 3 от 22.01.2020 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП с ID № 955632 и Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) № 4 от 22.01.2020г (ID № 955623), по партида № 00243-2020-0001, на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП,  

КАНИ всички участници и представители на средствата за масово осведомяване да присъстват при отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 04.03.2020 год. от 11,00 часа в административната сграда на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, гр.София, ул.“Шейново“ № 19, в стаята на отдел „Обществени поръчки“.

 

23.01.2020г.

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на лекарствени продукти“ 00243-2020-0001

Одобрена с Решение № 3 от 22.01.2020 г. можете да намерите тук

Обявление № 4 от 22.01.2020 г. можете да намерите тук

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук

Документацията за участие можете да намерите тук