ОП с № 00243-2020-0002 от 08.06.2020

 

 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2020-0002 от 08.06.2020

 

19.10.2020 г.

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук:

Договор № 55 от 15.9.2020 г. "Аквахим 2020" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 56 от 15.9.2020 г. "С&Т България" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 57 от 15.9.2020 г. "Дрегер Медикал България" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 58 от 15.9.2020 г. "Емикрон" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 59 от 15.9.2020 г. "Джи и Хелткеър България" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 60 от 15.9.2020 г. "Инфомед" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 61 от 15.9.2020 г. "Марвена Диагностика" ООД можете да намерите тук:

Договор № 62 от 15.9.2020 г. "Медикал Имидж" ООД можете да намерите тук:

Договор № 63 от 15.9.2020 г. "Медицинска Техника Инженеринг" ООД можете да намерите тук:

Договор № 64 от 15.9.2020 г. "Топ Диагностика" ООД можете да намерите тук:

Договор № 65 от 15.9.2020 г. "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 66 от 15.9.2020 г. "Скай Медикъл" ООД можете да намерите тук:

Договор № 67 от 15.9.2020 г. "Сименс Хелткеър" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 68 от 1.10.2020 г. "Елпак Лизинг" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 69 от 1.10.2020 г. "Александър Медика" ЕООД можете да намерите тук:

11.09.2020г.

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук:

20.08.2020г.

Решение № 133 от 20.08.2020 г. можете да намерите тук:

Решение № 132 от 20.08.2020 г. можете да намерите тук:

Приложение № 1 към Решение № 132 от 20.08.2020 г. можете да намерите тук:

Приложение № 2 към Решение № 132 от 20.08.2020 г. можете да намерите тук:

Доклад на комисията можете да намерите тук:

Протокол № 2 с приложенията към него можете да намерите тук:

 

31.07.2020

 

“ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на   медицинска апаратура, медицинско   и стопанско оборудване” за нуждите на Втора САГБАЛ ”Шейново” ЕАД, одобрена с Решение № 51 от 03.06.2020г. на Изпълнителния директор (ID № 980322), Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) № 52 от 03.06.2020г (ID № 980324),по партида № 00243-2020-0002 в АОП, на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП,  

КАНИ всички участници и представители на средствата за масово осведомяване да присъстват при отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 05.08.2020 год. от 10,00 часа в административната сграда на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, гр. София, ул. “Шейново“ № 19, в стаята на отдел „Обществени поръчки“.

15.07.2020г.

Протокол № 1 от 15.07.2020 г. можете да намерите тук:

08.06.2020г.

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване“

00243-2020-0002

Одобрена с Решение № 51 от 03.06.2020 г. можете да намерите тук:

 Обявление № 52 от 03.06.2020 г. можете да намерите тук:

 Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук:

 Документацията за участие можете да намерите тук: