ОП с № 00243-2020-0003 от 11.06.2020

 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2020-0003 от 11.06.2020

 

11.06.2020г.

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“

 00243-2020-0003

Одобрена с Решение № 74/11.06.2020 г. можете да намерите тук:

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук:

Документацията за участие можете да намерите тук: