ОП с № 00243-2020-0005 от 15.06.2020

 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2020-0005 от 15.06.2020

06.12.2021 г.

Обявление за приключен договор за ОП № 44/08.09.2020 г. "Булмар МЛ" ЕООД тук:

Обявление за приключен договор за ОП № 45/08.09.2020 г. "Дансон - БГ" ООД тук:

Обявление за приключен договор за ОП № 46/08.09.2020 г. "Маримпекс 7" ЕООД тук:

Обявление за приключен договор за ОП № 47/08.09.2020 г. "Медекс" ООД тук:

Обявление за приключен договор за ОП № 48/08.09.2020 г. "Медофарма" ЕООД тук:

Обявление за приключен договор за ОП № 49/08.09.2020 г. "Соломед" ЕООД тук:

Обявление за приключен договор за ОП № 50/08.09.2020 г. "Софарма Трейдинг" АД тук:

Обявление за приключен договор за ОП № 51/08.09.2020 г. "Търговска лига - ГАЦ" АД тук:

Обявление за приключен договор за ОП № 52/08.09.2020 г. "Фьоникс Фарма" ЕООД тук:

Обявление за приключен договор за ОП № 53/09.09.2020 г. "Про Фармация" ЕООД тук:

 

12.10.2020 г.

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук:

Договор № 44 от 08.09.2020 г. "Булмар МЛ" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 45 от 08.09.2020 г. "Дансон – БГ" ООД можете да намерите тук:

Договор № 46 от 08.09.2020 г. "Маримпекс 7" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 47 от 08.09.2020 г. "Медекс" ООД можете да намерите тук:

Договор № 48 от 08.09.2020 г. "Медофарма" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 49 от 08.09.2020 г. "Соломед" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 50 от 08.09.2020 г. "Софарма Трейдинг" АД можете да намерите тук:

Договор № 51 от 08.09.2020 г. "Търговска лига - НАЦ" АД можете да намерите тук:

Договор № 52 от 08.09.2020 г. "Фьоникс Фарма" ЕООД можете да намерите тук:

Договор № 53 от 09.09.2020 г. "Про Фармация" ЕООД можете да намерите тук:

11.09.2020 г.

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук:

02.09.2020 г.

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук:

24.08.2020 г.

 

Решение № 135 от 24.08.2020 г. можете да намерите тук:

Решение № 136 от 24.08.2020 г. можете да намерите тук:

 

11.08.2020г.

По ОП с № 00243-2020-0005 от 15.06.2020 открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на лекарствени продукти“

Решение № 131 от 10.08.2020 г. можете да намерите тук:

Решение № 130 от 10.08.2020 г. можете да намерите тук:

Приложение № 1 към Решение № 130 от 10.08.2020 г. можете да намерите тук:

Приложение № 2 към Решение № 130 от 10.08.2020 г. можете да намерите тук:

Доклад на комисията можете да намерите тук:

Протокол № 1 от работата на комисията можете да намерите тук:

Приложение към Протокол № 1 можете да намерите тук:

22.07.2020г.

“ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД

                                                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти“ за нуждите на Втора САГБАЛ ”Шейново” ЕАД, одобрена Решение № 77 от 12.06.2020г. на Изпълнителния директор, публикувано с ID № 983331, Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) № 78 от 12.06.2020г. (ID № 983333), по партида № 00243-2020-0005, на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП,  

КАНИ всички участници и представители на средствата за масово осведомяване да присъстват при отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 27.07.2020 год. от 10,00 часа в административната сграда на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, гр.София, ул.“Шейново“ № 19, в стаята на отдел „Обществени поръчки“.

17.06.2020г.

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук:

Документацията за участие можете да намерите тук:

15.06.2020г.

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на лекарствени продукти“

00243-2020-0005

 

15.06.2020 г.

Одобрена с Решение № 77 от 12.06.2020 г. можете да намерите тук:

Обявление № 78 от 12.06.2020 г. можете да намерите тук: